Spring til indhold

2.5.5 Udførelse

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Inden græsslåning foretages, skal entreprenøren fjerne alt synligt affald større end eller lig kategorien mindre affald samt døde dyr. 

 

Ved arbejdstids begyndelse må – hvis nødvendigt – kantpæle midlertidigt fjernes. Pælene skal opbevares forsvarligt under arbejdet og genplaceres samme dag ved arbejdstids ophør. Kant-pælefundamenter skal oprenses for afslået græs mv inden kantpælen sættes på plads og de skal gensættes til lodret position.

 

Arbejdshastigheden skal tilpasses forholdene, så trafikken generes mindst muligt, og der kan opnås et optimalt resultat.

 

Græsset skal slås med maskine, som findeler græsset. Der må dog anvendes klippende/skærende værktøj omkring autoværn og ved skilte, bygværker o. lign., hvor der skal slås rent.

 

Entreprenøren må ikke fjerne efterladte/parkerede køretøjer inden slåning af græs langs veje, men må udføre græsslåningen på tidspunkter hvor der er færrest hindringer. 

 

Der skal slås rent omkring skilte, autoværn, kantpæle, træer og andre faste genstande, såfremt disse er placeret inden for de arealer, som slås. 

Græs under og bag hensatte køretøjer, samt græs der rejser sig efter slåning, skal efterslås.

 

Skade påført vejudstyr under og i forbindelse med slåningen skal registreres og omgående meddeles tilsynet for aftale om udbedring. For at minimere skader på vejudstyr kan entreprenøren vælge at opsætte markeringsstokke.

 

Hegnsaffald i rabatten fra hegnsklipning skal tåles i det omfang, det kan findeles i forbindelse med slåningen.
Entreprenøren skal ved slåning af græs langs veje være opmærksom på, at ønsket ved- og prydbeplantning i græs ikke må beskadiges af det anvendte materiel, herunder at hverken stamme eller grene beskadiges.

 

 

Forårsrslåning

Forårsslåningen omfatter rabatarealet inden for 1,3 m fra kørebanekanten, dog min. 20 cm bag kantpælene som vist på følgende principskitser:

 

Fígur: Forsommerslåning af rabatter

Ved slåning langs cykelstier klippes der på begge sider af stien i en bredde af ca. 90 cm.

 

Ved større sammenhængende områder med rød hestehov som den fremherskende planteart, slås ud til  vejskel.

 

Under forsommerslåning hører slåning af oversigtsarealer, inderkurver og sigt til vejvisningstavler.
Inderkurver kan ses på kortet "Oversigtsforhold".

 

Græsslåning af oversigtsarealer, i kurver og ved skilte

Slåning af oversigtsarealer, inderkurver og sigt til vejvisningstavler udføres på bestilling af Parkforvalteren mellem forårs- og efterårsslåningen og skal sikre en trafikants uhindrede udsyn til andre trafikanter, til afmærkning, eller til genstande på kørebane eller sti.

 

Oversigtsareal er sigtfladens lodrette projektion på færdigvejsoverflade og terræn.
 

 

 

Fígur: Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds uden primærhelle og uden cykelsti på primærvejen

 

 

Fígur: Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med primærhelle, men uden cykelsti på primærvejen


Fígur: Oversigtsareal (vist med blåt) i prioriteret vejkryds med cykelsti på primærvejen

 

Oversigtslængden ls ad sekundærvejen skal være 3 m fra hajtænder.

 

Oversigtslængden lp ad primærvejen afhænger af den tilladte hastighed og skal være mindst de værdier, som fremgår af tabellen:Lpc = 55 m for cykelstier med knallertkørsel
Lpc = 43 m for cykelstier uden knallertkørsel

 

Oversigt i kurver

Ved inderkurver slås altid det gennemgående spor og derudover slås – hvis muligt – et ekstra skår gennem hele kurven.

 

Stedvist løber oversigten i kurver ind over græsarealer og for at bevare oversigten skal græsset slås på den del, der ligger inden for sigtelinjer (d), jf følgende:

Figur: Oversigtsforholdene i en lang højredrejet kurve, stopsigt

Endvidere skal der slås ved vejvisningstavler, byzonetavler og andre færdselstavler på lave skiltestandere. Slåningen ved tavlerne skal udføres helt ind til skiltestander og min. 20 meter både før og efter tavlerne.

 

Vejvisningstavler skal være læsbare for trafikanter. Græs og urter må ikke skjule hele eller dele af vejvisningstavlerne. Der kan forekomme vejvisningstavler, som skal kunne ses fra begge sider.

 

Græsslåning af oversigtsarealer, oversigt i kurver og sigt til vejvisningstavler skal udføres i perioden 1. - 31. juli.  Klippehøjde er minimum 6 cm.

 

Efterårsslåning

 

Efterårsslåningen omfatter rabatarealet som fremgår af GIS-kort incl. oversigtsarealer ved sidevej og i kurver samt sigt til skilt. Hvor autoværn er placeret indenfor slåningsarealet, skal der slås rent omkring, under og bag dette. 


By- og Kulturforvaltningen