Spring til indhold

2s Græs langs veje udenfor byzonetavle

Arbejdsbeskrivelse - 2s Græs langs veje udenfor byzonetavle. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Græs langs veje er græsbevokset rabat langs kørebane, cykelstier og fortov incl. den rabat, der er i en rundkørsel.
Græs langs veje er det græsbevoksede areal fra asfaltkanten og til skel.
Hvis der er cykelsti og/eller fortov adskilt fra kørebanen med en græsbevokset skillerabat, da er denne også omfattet af dette element.

 

Beskrivelse

Græs langs veje har en ekstensiv pleje som primært skal sikre fremkommelighed og sikkerhed på vejene.

 

Standardpleje

 

Udførelseskrav:

Forårsslåning:

Omfatter rabatarealet inden for 1,3 m fra kørebanekanten, dog min. 20 cm bag kantpælene. Langs cykelstier slås der et skår langs begge sider, ca. 90 cm.
Græsset slås 1 gang i maj måned, og skal være afsluttet ved maj måneds udgang.

Klippehøjde 10 - 15 cm.

 

Efterårsslåning:

Omfatter rabatarealet inden for 2,0 m fra kørebanekanten incl. oversigtsarealer ved sidevej og i kurver samt sigt til skilt.
Græsset slås 1 gang i perioden 15. september til den 30. november, og skal være afsluttet senest 4 uger efter arbejdet er påbegyndt.
Klippehøjde 10 - 15 cm.

By- og Kulturforvaltningen