Spring til indhold

2.4 Udførelse

Særlig beskrivelse for græsslåning - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Græssets slåningshøjde og/eller min- og maxhøjde er anført på elementbeskrivelserne.

 

Græsslåningen skal udføres så græs ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer.

 

Henkastet affald skal opsamles inden græsslåning og må ikke sønderdeles ved græsslåning.

 

Græsslåning skal udføres, så græsarealet fremtræder pænt og ensartet klippet, svarende til det krævede kvalitetsniveau. Græs, der rejser sig efter slåning, skal efterslås.

 

Kvalitetskravet til et græselement gælder helt ind til alle faste genstande, der står i græselementet – uanset om den faste genstand indgår i entreprisen eller ej. Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med sådanne hindringer i græselementerne, da der kan forekomme faste genstande, som ikke er registreret på GIS-kortene.

 

Renslåning om træer og faste genstande skal gennemføres i umiddelbar tilknytning til den øvrige græsslåning jf. elementbeskrivelserne, så arbejdet færdiggøres områdevis. Ved renslåning må faste genstande ikke beskadiges af slå-materiellet (fx snøre).

 

Under slåning omkring træer og buske må barken på stammer og grene ikke beskadiges og grene må ikke knækkes. Driftsrelaterede skader på træer vil blive bodssat jf. SAB-SOS pkt. 5.1.

 

Eksempler på barkskader på træer, som udløser bod

 

Barkskade3

Barkskade4

 

Hvis entreprenøren flytter udstyr før slåning, skal dette genanbringes, hvor det stod umiddelbart efter slåningen og inden græsarealet forlades – senest samme arbejdsdag.

 

Afslået græs må ikke være til gene for vandafledningen, ligesom alle nedløbsriste skal være rengjort for græsafklip.

 

Græsafklip på befæstede arealer, dæksler og nedløbsriste skal fjernes indenfor 4 timer efter at græsslåningen er udført, dog ikke senere end et område/en park forlades. Dette gælder også græsafklip på befæstede naboarealer, selvom de ikke er en del af denne entreprise.

 

Gødskning af græs må kun udføres på tørre planter og gødningen skal udstrøs i et helt jævnt og ensartet lag, så svidningsskader undgås.

 

Hvis der græsslås med græsopsamler, da skal det afklippede græs bortkøres til godkendt deponi med mindre andet aftales med Parkforvalteren.

 

Kanter om plæner med anført krav til maksimale afvigelser skal have klippet/skåret kanterne med mellemrum, så tilstandskravet kan overholdes uanset hvad kanten støder op til. Afklippet/afskåret materiale skal opsamles og bortkøres til godkendt deponi.

 

Ligeledes skal opsamlede blade, kviste og grene bortkøres til godkendt deponi eller deponeringssted efter nærmere aftale med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen