Spring til indhold

2.5.3 Kvalitetskrav til græsslåning langs veje

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Græsslåningsarbejder til udførelseskrav skal umiddelbart efter arbejdets udførelse opfylde disse kvalitetskrav:

  • græsarealerne skal fremtræde pæne og ensartede
  • græshøjden skal være min. 10 cm og maks. 15 cm
  • der må ikke forekomme totter i striber i græsset
  • græsset skal være renklippet omkring faste genstande
  • Kantpæle skal være placeret i rette position i deres fundamenter. Optagne kantpæle, som ikke kan genplaceres i fundamentet skal indberettes
  • træagtige vækster skal være klippet i samme højde som græsset
  • muldvarpeskud og andre lignende ujævnheder i jordoverfladen skal være udjævnet til mindre end plus/minus 5 cm i forhold til omgivelserne. Udbedring af sporkøringer dybere end 10 cm afregnes efter timeløn
  • afklip må ikke ligge i bunker på græsset
  • afklip må ikke forekomme på tilstødende befæstede arealer
  • der må ikke ligge synligt affald, som er større end småt affald, som beskrevet i afsnittet der omhandler affaldsopsamling.

 

Græsslåning langs veje er en del af standardplejen og initiativ for arbejdet udførelse overlades til entreprenøren.

 

Entreprenøren har lov til at markere brønde mv. med stokke.

 

Slåning af oversigter mv. gennemføres kun efter bestilling i perioden mellem forsommerslåning og efterårsslåning. Slåning af oversigter skal være afsluttet senest 1 uge efter bestilling.

Arbejdet må udføres i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 06:00 til kl. 18:00 med mindre andet aftales med Parkforvalter. På visse stærkt trafikerede veje må græsslåning ikke udføres i morgen- og aftenmyldretiden, jf. bilag 3 ”Veje i Odense Kommune med arbejdsrestriktioner”.

 

Entreprenøren skal selv forestå indhentning af rådighedstilladelse og afmærkning/afspærring for at sikre at arbejdet kan gennemføres.

 

Entreprenørens materiel skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Materiellet må ikke beskadige eller forårsage unødvendigt slid på belægninger og kørebaneafmærkning.

 

Alt selvkørende materiel skal være afmærket i henhold til gældende regler for afmærkning af vejarbejde. Endvidere skal selvkørende materiel samt efterløbere være afmærket som langsomt kørende trafik efter vejreglernes bestemmelser

 

Affald, som opsamles fra rabatterne, skal bortskaffes iht. Odense Kommunes affaldsplan. Losseplads- og miljøafgifter i forbindelse med bortskaffelse af affaldet betales af Odense Kommune i det omfang, de dokumenteres af entreprenøren.

By- og Kulturforvaltningen