Spring til indhold

3e Strandeng

Arbejdsbeskrivelse - 3e Strandeng. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

En strandeng er en kulturpræget vegetationstype på lavtliggende arealer ved kysten, der gennem ekstensiv græsning eller høslet er omdannet til et lysåbent lavtvoksende artsrigt græs- og urtesamfund.
Strandenge er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.

 

Standardpleje

 

Bestillingsarbejder:

 

Slåning: Græs slås.
Klippehøjde 7-12 cm
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.

 

By- og Kulturforvaltningen