Spring til indhold

Sygefravær

Sygefravær: Systematisk tilgang virker
Odense Kommune vil være en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads, som sikrer et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær.
I 2013 har der været særlig fokus på:
• Systematisk håndtering af sygefravær
• Opsøgende kontakt
• Elektronisk understøttelse
• Lederudvikling
• Understøttelse og opfølgning på igangsatte indsatser og projekter

Arbejdet omkring nedbringelsen af sygefraværet understøttes af både decentrale og centrale indsatser, og i et samarbejdsfora udveksles de gode initiativer og tiltag på tværs.

Udvikling af sygefraværet

*Justering af måltal i By -og Kulturforvaltningen (BKF): Da BKF i juni 2012 overtog Ejendomsafdelingen, en afdeling med (ca. 470)  medarbejdere og et højt fravær (14,5 dage i gns/medarb. i 2013), er der behov for at justere BKF’s måltal. Da måltallet for 2014 er vedtaget politisk kræver det en politisk beslutning at ændre det.

Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har som de eneste forvaltninger reduceret deres sygefravær og dermed opnået deres måltal for 2013. Det er primært langtidssygefraværet, der er reduceret i de to forvaltninger.
Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har generelt haft den samme tilgang til, hvordan de har håndteret sygefraværsindsatsen..  Deres primære indsatser har været den systematiske håndtering af sygefraværet samt den opsøgende kontakt og direkte understøttelse til lederne, og det  må derfor konkluderes, at disse indsatser har haft en afgørende indvirkning på sygefraværet.

Systematisk håndtering af sygefraværet
I sommeren 2013 blev ”God Sygefraværshåndtering 1-5-10” obligatorisk i hele Odense Kommune. Derfor blev der  tilbudt kompetenceudvikling til ledere og tillidsvalgte.

Børn- og Ungeforvaltningen har  haft gode erfaringer med metoden ’Blinklysmodellen’ , hvor der er blevet opstillet retningslinjer og kriterier for håndtering af sygefravær.
Både Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har haft succes med at skabe en kultur, hvor der er åbenhed omkring fraværet, statistik bliver præsenteret og der bliver talt om de ting, der er svært.

Opsøgende kontakt
I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har en Taskforce systematisk gennemgået ledernes sygefravær og taget opsøgende kontakt til de ledere, som har medarbejdere/afdelinger med højt sygefravær. Lederne har fået konkret rådgivning og sparring til håndtering af sygefraværet.

Elektronisk understøttelse
Forretningsudvikling i Borgmesterforvaltningen  har i 2013 haft fokus på elektroniske værktøjer, der understøtter  arbejdet med sygefravær.  Eksempelvis  opdatering af måltal i LIS-portalen (LedelsesInformationsSystem-portalen), udvikling af intranettet ”OK! for ledere” med en graf for afdelingens gennemsnitlige sygefravær og en oversigt over medarbejderes aktuelle sygefravær.  Desuden bliver sygefraværet for medarbejdere i Odense Kommuneoffentliggjort hver måned på odense.dk
Lederudvikling
I august 2012 ansatte man fem ”HR-Partnere”. HR-Partnernes opgaver er  at understøtte den enkelte leder i at få reduceret sygefraværet.
Der er i 2013 blevet tilbudt kursus til ledere i ’Den Vigtige Samtale’. Kurset skal give lederne redskaber til at gennemføre sygefraværssamtaler med medarbejderne.

Understøttelse og opfølgning på igangsatte indsatser og projekter
Projekt ’Din Stifinder’ er et samarbejde mellem Odense Kommune, FOA og Pensam og målrettet Pensams medlemmer. Projektet har fokus på langtidssygefravær og er et tilbud om at få en socialrådgiver som personlig tovholder efter 14 dages sygefravær, som hjælp til hurtig afklaring og evt. betalt behandlingsudgift.

Borgmesterforvaltningen