Spring til indhold

Årsberetning 2020

2020 var på alle måder et usædvanligt år. Det var et år, som vi kommer til at huske, og som vil påvirke os langt ud i fremtiden. Det jerngreb, som Corona-virussen har haft om vores samfund, har sat dybe spor.

Det har været hårdt for kommunens medarbejdere, som har været forvist til hjemmekontoret. Det har været hårdt for vores unge, som er blevet frarøvet fællesskabet og det sociale liv. Og det har i den grad også været hårdt for vores små erhvervsdrivende, der har fået revet tæppet væk under sig.

Både nationalt og lokalt her i Odense har der været hjælpepakker og forskellige tiltag. Men det til trods har det været et svært år, og mange kæmper stadig. Det er naturligvis også i dette lys, at årsberetningen for 2020 i Odense Kommune skal ses.

Årsberetningen er delt i tre underafsnit: Ét afsnit om vores effektmål, ét om kommunens økonomi og ét om Odense Kommune som organisation.

Odensemål og effektmål

Med hensyn til Odensemålene ser vi gode takter. Det går den rigtige vej for størstedelen af byrådets 10 Odensemål. Således er der fremgang på 11 ud af de 20 indikatorer for Odensemålene.

De ældre bliver i stigende grad selvhjulpne, der er optaget rekordmange på Odenses robotuddannelser, og CO2-udledningen fra kommunens bygninger er faldet. Odense er dog samtidig udfordret af, at der har været en tilbagegang i antallet af private arbejdspladser - ligesom turisterne naturligt nok er blevet hjemme.

Vi går dog heldigvis mod bedre tider, og med vaccinerne er der udsigt til en tilbagevenden til en mere normal hverdag for byens borgere og erhvervsliv. 

Det vil forhåbentligt bidrage til indfrielse af vores ambitioner for Odenses vækst og velfærd. 

 

Økonomi

Det økonomiske regnskab for Odense kommune viser også, at 2020 har været et usædvanligt år.

Vi har brugt 219 mio. kr. mindre på driften end vi har budgetteret med. Det skyldes primært Coronapandemien og den periodevise nedlukning af samfundet, som har betydet at planlagte aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt. En stor del af mindreforbruget overføres derfor også til forbrug i de efterfølgende år, så aktiviteterne kan afvikles.

På anlægsområdet har vi til gengæld brugt alt, hvad vi har budgetteret med og lidt til. Det har været et bevidst valg at forsøge at holde gang i anlægssektoren. Og det har vi blandt andet gjort ved at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020.

Samlet giver regnskabsresultatet en kasseforbedring på 84 millioner kroner. 

Når vi dykker ned i de enkelte udvalgs regnskabsresultater, ser det generelt positivt ud. Kun ældre- og Handicapudvalget ender med et merforbrug, som dog er reduceret kraftigt i løbet af året.

Regnskabsresultatet er med til at sikre fundamentet for en sund økonomi i fremtiden og understøtter, at de økonomiske målsætninger også kan holdes fremover.   

 

Organisation

Også for organisationen satte Corona en ny dagsorden, som forandrede hverdagen for de fleste medarbejdere. Men trods udfordringerne har kommunens ledere og medarbejdere vist stor omstillingsparathed, og opgaverne bliver fortsat løst med borgerne i centrum. Og heldigvis var medarbejdertrivslen generelt høj i 2020. 

Men de ændrede vilkår, som fulgte med Corona, er med til at understrege behovet for udvikling af dygtige ledere, godt arbejdsmiljø, høj trivsel - og et vedvarende fokus på at reducere sygefraværet. 

Pandemien stoppede heller ikke de gode initiativer, som skal sikre os flere velfærdsmedarbejdere i fremtiden. 

Vi kan med glæde konstatere, at der siden sidste år er kommet mange flere elever i Odense Kommune, blandt andet på SOSU-området. 

 

Et år i Coronaens tegn

Jeg ser lysere på fremtiden nu, end jeg gjorde for et år siden.

Vi går mod lysere og varmere tider - og forhåbentligt kan vaccinen give os vores samfund og hverdag tilbage i løbet af sommeren.

Der er ingen tvivl om, at Corona-virussen kommer til at sidde i os – og samfundsøkonomien mange år ud i fremtiden, men samtidig tror jeg, at vi får en fornyet forståelse af, hvad fællesskabet, samværet og nærværet betyder for os.
 

Borgmesterforvaltningen