Spring til indhold

Effektregnskab

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i byrådets effektarbejde. I effektregnskabet følges der op på udviklingen i byrådets 10 Odensemål samt udvalgenes effektmål.

Odensemålene

En central vision for byrådet er, at flere odenseanere kommer i job og hjælpes på vej til job. Byrådet har med den for nyligt vedtagne Beskæftigelsespolitik 2021 sat en klar og tydelig retning for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. Det er byrådets ambition, at Odenses ledighedsprocent skal ned på landsgennemsnit ved udgangen af 2025, og at erhvervsfrekvensen skal op på landsgennemsnit ved udgangen af 2027.

Ledighedsprocenten i Odense var ved indgangen til 2020 på 4,7 procent. Det var 1 procentpoint over det daværende landsgennemsnit. Ledigheden steg kraftigt i Odense og hele Danmark i kølvandet på forårets nedlukning. Ledighedsprocenten nåede sit højeste i Odense på 6,9 procent i maj, hvilket var 1,4 procentpoint over landsplan. Ledigheden er siden faldet, så den ved udgangen af 2020 er nede på 5,3 procent, hvilket er 0,9 procentpoint over landsplan. På trods af en turbulent år er afstanden til landsplan altså reduceret en smule i løbet af 2020.

COVID-19 har også påvirket erhvervsfrekvensen, som udtrykker andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Erhvervsfrekvensen faldt med et halvt procentpoint fra 71,2 procent ved årets begyndelse til 70,7 procent ved den seneste opgørelse i september 2020. Målsætningen for 2020 på 71,9 procent er derved ikke indfriet. 

Coronakrisen har også medført en opbremsning indenfor robotindustrien. Her viser den seneste opgørelse, at der var 3.900 robotarbejdspladser i 2020, hvilket er det samme antal som i 2019. Det er dog positivt, at det er lykkedes at fastholde arbejdspladser og virksomheder i robotklyngen på trods af krisen. Opbremsningen gør dog, at årets målsætningen (4.500) ikke er opnået.

Det er vigtigt for robotklyngen, at der er kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også positivt, at antallet af optagne på robotuddannelser i Odense voksede i forbindelse med sommerens uddannelsesoptag. I 2019 blev der optaget 2.032 og i 2020 2.153. Målsætningen for 2020 (2.053) er derved indfriet, og den seneste opgørelse ligger meget tæt på ambitionen for 2023 (2.171). Udviklingen skal ses i kontekst af, at der på grund af COVID-19 blev oprettet et ekstraordinært antal studiepladser ved sommerens optag. 

Byrådet har sat en ambitiøs dagsorden for Odenses arbejde med bæredygtighed, og de seneste opgørelser viser også fremgang i de Odensemål, der omhandler klima og miljø. 

Der blev i 2020 udledt omkring 10.000 tons CO2 fra Odense Kommunes bygninger. Det er en reduktion på omkring 1.000 tons i forhold til 2019, hvor udledningen var 11.000 tons. Næsten halvdelen af reduktionen kan tilskrives omstændigheder vedrørende COVID-19, og den anden halvdel kan tilskrives emissionsreduktioner i elsektoren. Hvis byrådets målsætning for 2023 skal indfries, skal CO2-udledningen årligt reduceres med 270 tons. I 2020 er målsætningen indfriet, og med et fortsat arbejde på energioptimering i de kommunale ejendomme, forventes målsætningen for 2023 også at blive indfriet.

Den seneste måling af luftkvaliteten viser en positiv tendens. Partikelforureningen, målt ved hvor mange mikrogram NO2 og PM10 der er i luften pr. kubikmeter, er faldet fra 20,0 til 17,5 mellem 2018 og 2019. Byrådets ambitionsniveau for 2020 (18,9) er derved opnået i 2019. Det er bl.a. tiltag som miljøzonen og letbanen, der skal medføre målindfrielse i 2023. Det er endnu ikke muligt at se effekterne af disse tiltag på luftkvaliteten, og det kan derfor ikke allerede nu siges, om 2023-ambitionen vil blive indfriet. 

Læs effektregnskabet

Borgmesterforvaltningen