Spring til indhold

Organisation

Corona, forandringer og fremtidens velfærd

For Odense Kommunes godt 14.000 medarbejdere blev 2020 et år som ingen andre. Corona satte en ny dagsorden for opgaveløsningen. Men trods udfordringerne har kommunens ledere og medarbejdere vist en stor evne til at omstille sig, når det gælder. Opgaverne blev og bliver fortsat løst med borgerne i centrum.

Corona stoppede heller ikke de mange tiltag, som organisationen arbejder på internt og i samarbejde med eksterne parter.

Læs mere i Organisationsregnskab 2020.

 

Når forandringer er et vilkår 

De ændrede betingelser og krav, som kom med Corona, var blot med til at understrege behovet for et vedvarende fokus på ledelse og på at forbedre arbejdsmiljø og trivsel og reducere sygefraværet.

I alle forvaltninger i Odense Kommune har der i 2020 været gennemført indsatser, der skal udvikle organisationen, så vi også i fremtiden kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne. Fælles for indsatserne er et stærkt ledelsesmæssigt fokus i tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte på arbejdspladsen.  

 

Fremtidens velfærdsmedarbejdere

Hvis vi skal beholde det samme velfærdsniveau, som vi kender i dag, vil det blandt andet kræve op imod 1.100 flere velfærdsmedarbejdere frem mod 2030. I budgetforliget Vilje til velfærd 2020 blev der afsat midler til en omfattende indsats for at tiltrække og fastholde velfærdsmedarbejdere de kommende år. 

Opgaven med at rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere er fortsat en stor udfordring, som Odense Kommune deler med resten af landets kommuner. Der arbejdes på tværs af forvaltninger med at løse den opgave, blandt andet i projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”, som rekrutterer ledige til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. Desuden arbejdes på flere områder med at etablere et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer i bestræbelserne på at tiltrække, rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere. 

Generelle tal og personaledata

 • I Organisationsregnskabet opgøres generelle tal og personaledata for året, der er gået. Tallene viser blandt andet, at:
   
  Der var 14.073 ansatte i Odense Kommune ved udgangen af 2020. Det svarer til 12.462 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på 4 % fra 2019 til 2020. Til sammenligning er antallet af kommunalt ansatte i 6-byerne (København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Randers og Odense) steget med 2,8 % i gennemsnit.

 • Der er sket en stigning i de tre største faggrupper ’Pædagogisk uddannet personale’, ’Social- og sundhedspersonale’ og ’Lærere m.v.’  på henholdsvis 2,4 %, 7,6 % og 3,5 %. Ser vi to år tilbage, er det især faggruppen ’Social- og sundhedspersonale’, der er vokset.

 • Der er igen sket et fald i antallet af ledere fra 755 i 2019 til 738 ved udgangen af 2020. Det er et fald på 2,3 %.

 • Der er igen i år en stigning i antallet af elever fra 444 til 509. Størstedelen af eleverne er beskæftiget indenfor sundhedsområdet og det pædagogiske område. Det er især SSA og SSH-elever, der er blevet flere af. Her er samlet sket en stigning fra 209 til 268 – en stigning på 28,2 %. 

 • For By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen er det samlede sygefravær faldet sammenlignet med 2019. For Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen er det gennemsnitlige sygefravær steget. Det gælder for både det lange sygefravær og det korte sygefravær. Sygefraværet er præget af en tid med COVID-19, hvilket kan ses i de store forskelle i forvaltningernes udvikling.

 • Der er desværre sket en stigning i antallet af ulykker med flere end seks fraværsdage på 117 %. Stigningen er især sket som følge af, at medarbejdere, der smittes med Covid-19 på arbejdspladsen, registreres som en arbejdsulykke. Covid-19 udgør samlet for alle forvaltningerne 153 ulykker. Ses bort fra Covid-19 er der stadig en stigning på 2 %.

 • Andelen er månedslønnede ansatte, der er på deltid, er steget fra 43 % i 2019 til 44 % i 2020. 

 • Ifølge Odense Kommunes Fuldtidspolitik skal alle ledige stillinger som udgangspunkt opslås som fuldtidsstillinger. Der er sket en positiv udvikling på antallet af stillingsopslag på fuld tid. Andelen er steget fra til 56 % til 62 %. 

  Vi gør opmærksom på, at opgørelse af medarbejdernes etnicitet udgår af Organisationsregnskabet, fordi lovhjemlen under GDPR har ændret muligheden for at registrere denne type af data.

Borgmesterforvaltningen