Spring til indhold

Årsberetning 2018

Den positive udvikling i Odense fortsatte i 2018 med flere store byggerier, faldende ledighed og endnu et løft til den borgernære velfærd. Der var for alvor gang i hjulene, og det opsving vil vi i Odense bruge med omtanke. Derfor tog vi i 2018 endnu et vigtigt skridt i retning af, at de gode tider skal komme alle bor-gere i Odense til gode.

Det går godt i Odense

2018 blev endnu et godt og fremgangsrigt år for Odense. Vi tiltrak store investeringer og kunne samtidig byde velkommen til både nye virksomheder og borgere. Således var der ved udgangen af 2018 hele 204.080 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på ikke mindre end 1.732 personer på bare et år.

 

Samtidig kunne vi se, hvordan de store byggerier - både private og offentlige - skød i vejret. Facebooks store datacenter begyndte at tage form, og vi kunne se, hvordan området ved den gamle Thomas B. Thriges Gade for alvor begyndte at blive en rigtig nye bydel. De første skinner til letbanen blev lagt, og det blev tydeligt, hvordan fremtidens Odense vil komme til at se ud.

Der er skabt mere end 7.000 private arbejdspladser i Odense sinde 2014. Antallet af iværksættere vokser ligeledes år for år. I 2015 blev der registreret 1.300 nye CVR-numre i byen. På bare tre år er det tal steget til næsten 2.300 i 2018.

Med andre ord går det rigtig fornuftigt i Odense. På lidt længere sigt kan vi dog se, at vi får store demografiske udfordringer med både flere børn og flere ældre i de kommende år. At vi får flere børn og samtidig bliver ældre er kun godt! Det kræver dog, at vi både på nationalt og lokalt plan finder nye løsninger.

 

Den sidste Vollsmoseplan

2018 blev også året, hvor vi traf nogle afgørende beslutninger for at sikre, at hele byen kommer til at hænge sammen. Derfor vedtog et enigt byråd Den Sidste Vollsmoseplan, som en gang for alle skal sikre, at Vollsmose bliver til en både god og velfungerende bydel, der hænger godt sammen med resten af Odense. Vollsmose skal i fremtiden være en bydel, hvor alle får lige så gode muligheder som resten af byens borgere både i forhold til tryghed, sundhed, uddannelse, foreningsliv og arbejdspladser. I fællesskab skal vi derfor bryde de negative mønstre, som gentager sig på tværs af generationer, og dermed sikre at alle kan udfolde deres potentiale og livsmuligheder på lige fod med alle andre i Odense.

 

Styrket velfærd

Igen i 2018 blev der plads i budgettet til nye investeringer i den borgernære velfærd. At det går bedre i Odense, skal nemlig både kunne mærkes i klasseværelset, i børnehaven, hos de ældste odenseanere, blandt borgere med svære problemer og ikke mindst blandt de pårørende, som står på sidelinjen og prøver at være der for dem, de holder af.

Derfor valgte vi også i budgettet at afsætte flere midler til bl.a. børneområdet, de ældre samt misbrugere og andre udsatte borgere. På den måde kunne vi tage endnu et skridt i retning af, at alle får del i det økonomiske opsving.
 
På børne- og ungeområdet kunne vi f.eks. investere betydelige midler i børnenes første 1000 dage. Og vi ved, at netop de første de første tre år af et barns liv har en helt afgørende betydning. Det gælder både for barnets sundhed, udvikling og muligheder senere i livet. Dårlige opvækstvilkår skaber grundlag for et liv under svære betingelser og kan føre til en dårlig skolegang, misbrug og arbejdsløshed. Vi skal derfor tage hånd om de udsatte børn tidligt og sikre, at alle børn i Odense får de bedst mulige forudsætninger for en tryg og stabil opvækst. 

Der var også økonomi til at investere i nye og tidssvarende rammer i børnepasningen, ligesom det blev muligt at prioritere fritidstilbuddene i kommunens yderområder samt øvrige sports- og idrætsfaciliteter.

På ældreområdet kunne vi i budgettet tilføre ekstra 7 mio. kr. om året fra 2019 og frem. Det skal bl.a. være med til at understøtte, at der kommer flere ældre i årene fremover. Herudover øges støtten til seniorboliger og bofællesskaber for ældre.

Samtidig havde vi mulighed for at sikre stofindtagelsesrummet efter, at statsstøtten ophørte, og vi fandt midler til kommunens væresteder for nogle af Odenses mest udsatte borgere. 

 

Fornuftig økonomi

Retningen for Odense er med andre ord både god og rigtig. Seks af vores otte Odense-mål er i en positiv udvikling. Det økonomiske resultat for Odense Kommune i 2018 viser et positivt resultat på 449 mio. kr. i 2017 og ved årets udgang var kassebeholdningen tilfredsstillende. Der er målopfyldelse på alle fire økonomiske målsætninger. Gælden er nedbragt, kassebeholdningen er steget, og Odense er i stand til at finansiere sine egne investeringer. 

Med andre ord står vi i Odense på et sundt økonomisk fundament. Dog kan vi i horisonten skimte, at vi som mange andre kommuner i Danmark får store demografiske udfordringer med både flere børn og flere ældre i de kommende år. Det kalder på både nationale og lokale løsninger, hvis Odense også i fremtiden skal være en by for alle.

- Peter Rahbæk Juel

 

Borgmesterforvaltningen