Spring til indhold

Det økonomisk regnskab

I 2018 havde Odense Kommune indtægter på i alt 12.302,6 mio. kr. Disse er fordelt på 8.595,8 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.647,8 mio. kr. på tilskud, udligning mv.

Odense Kommune brugte samtidig 11.853,5 mio. kr. på drift. Der er et samlet mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr. på driftsudgifterne mod 94,4 mio. kr. i 2017. Odense Kommune bidrager til overholdelse af kommunernes samlede Serviceramme. Hvorvidt der er samlet overholdelse af Servicerammen kendes ikke for nuværende.
 
Regnskabet viser, at Odense Kommune samlet har mindre udgifter til drift i forhold til de indtægter, kommunen har. Det viser sig i et samlet overskud på i alt 449,1 mio. kr. Det er 117,0 mio. kr. mere end budgetteret. Størstedelen vedrører øgede indtægter på 114,7 mio. kr., som primært består af salget af Naturgas Fyn I/S, hvor der blev a conto afregnet 96,4 mio. kr. i 2018.
 
Anlægsudgifterne var for 2018 361,2 mio. kr. mod budgettets 232,4 mio. kr. Væsentligt i denne afvigelse er forskydning i indtægterne i anlægsprojektet ”Fra gade til by” med et merforbrug i 2018 på 141,7 mio. kr.
 
Det positive skattefinansierede resultat på 87,9 mio. kr. viser, at Odense Kommune således som budgetteret var i stand til at finansiere anlægsinvesteringerne til byudvikling af Odense og ny velfærd i 2018. Det skattefinansierede resultat har været positivt gennem de seneste tre år, hvilket må ses som positivt.
 
Der er generelt tale om et samlet fornuftigt regnskabsresultat, hvilket understøttes af, at alle fire økonomiske målsætninger er overholdt.
 
Måltal for Odense Kommunes økonomi:

 

 

Den skattefinansierede gæld faldt i perioden fra 1.027,7 mio. kr. til 1.012,5 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med målsætningen om faldende skattefinansieret gæld. Kassebeholdningen var ultimo 2018 på 795 mio. kr., hvilket er over målsætningen og på niveau med 2017. Med budget 2019 er der en forventning om, at med udgangen af 2022 er kassebeholdningen steget til 150,4 mio. kr.
 
Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab og oversigtshæfte findes her.

Borgmesterforvaltningen