Spring til indhold

Målsætninger - ambitioner for tidlig indsats

Der er opstillet seks målsætninger for tidlig indsats, som indrammer strategiens ambition for, hvordan børn, unge og familier skal opleve, at vi i Odense Kommune har tidlige og rettidige indsatser højt på dagsordenen. Målsætningerne udtrykker det, vi gerne vil opnå med strategien for tidlig indsats. 

Alle børn og unge skal møde i skole og dagtilbud

Børn og unges fremmøde i skolen er en væsentlig forudsætning for deres læring, trivsel og sociale relationer. Undersøgelser viser, at elevernes fravær i skolen er et af de stærkeste tegn på mistrivsel, og at et højt fravær i skolen har negative konsekvenser for den enkelte elevs faglige udbytte. Har en elev haft højt fravær i folkeskolen, er der stor risiko for, at mønsteret vil gentage sig på den efterfølgende ungdomsuddannelse. Risikoen for frafald på en ungdomsuddannelse er derfor højere for elever med højt fravær i folkeskolen.


Derfor vil vi reagere tidligt og tage et fagligt ansvar, når man registrerer, at et barn ikke møder i skole med almindelig regelmæssighed.

 

Vi har et kvalificeret tværprofessionelt samarbejde

Et stærkt tværprofessionelt samarbejde er det rum, hvor strategierne for forebyggelse og tidlige indsatser omsættes til handling. Det betyder, at vi har ambitioner for, at det tværprofessionelle samarbejde er mere end at samle forskellige fagligheder i det samme lokale. Vi undersøger, hvad der er god praksis i det eksisterende tværprofessionelle samarbejde og lader os informere af aktuel forskning.


Vi vil lade os inspirere og lære af de steder, hvor man lykkes med at give børnene de bedste forudsætninger ud fra anvendelsen af de fire faglige forpligtelser og efterfølgende udbrede den gode praksis i det tværprofessionelle samarbejde, så det kommer alle byens børn til gode.

 

Der er sammenhæng i de yngste børns liv

De første 1000 dage har afgørende indflydelse på forudsætningerne for en lang række omstændigheder senere i et barns liv. Forældrene har en afgørende betydning for barnets forudsætninger, og både børn og forældre trives bedst med at være omgivet af de samme professionelle fagfolk. Når der opstår udfordringer, er et tidligt og systematisk samarbejde mellem forældre, pædagoger og sundhedsfaglige medarbejdere betydningsfuldt for både barn og forældre.


Derfor vil vi fremme strukturer, der understøtter sammenhæng i forløbet fra før fødsel til de første måneder i barnets liv, omkring starten i dagpleje/institution og opstarten i børnehaven.

 

Vi samarbejder om at sikre lige muligheder i livet til børn i udsatte positioner

Når børn, unge og familier er i udsatte positioner, involverer det af og til et samarbejde med en myndighedsfunktion. For familien, pædagogen eller klasselæreren kan det være det første møde med ”systemet”. I disse møder kan der være mange forskellige aktører på spil, som kan have forskellige dagsordener og erfaringshorisonter. Vi skal have fokus på forhold, der bidrager til et godt og tidligt samarbejde. Derfor skal der etableres systematik og kultur for tværfagligt samarbejde omkring børn i udsatte positioner.

 

Der er sammenhæng i overgang fra dagtilbud til skole og fra grundskole til ungdomsskole

Det gælder for alle børn, at viden om barnet skal følge barnet ved overgang fra et professionelt miljø til et andet. Ved særligt eller fokuseret arbejde med et barn kan det have helt afgørende betydning, at arbejdet kan fortsætte i et kontinuerligt flow, selvom barnet undervejs skal skifte fra dagtilbud til skole.


Derfor skal der etableres en styrket systematik for overgangen mellem dagtilbud og skole. Der skal fokus på overførsel af viden og på relationer, der bærer hen over skiftet.

 

Børn og unge er deltagere i inkluderende læringsmiljøer

Børn og unge, der er en del af inkluderende læringsmiljøer og betydningsfulde deltagere i udviklende fællesskaber, har gode forudsætninger for at opleve, at de er værdsatte og får mulighed for at udvikle sig fagligt og socialt og dermed får mulighed for at få en livsbane, hvor de bliver kompetente og aktive medborgere. Derfor arbejder vi fortsat målrettet med at understøtte og udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge trives sammen med deres jævnaldrende.

Børn- og Ungeforvaltningen