Spring til indhold

Fundamentet for tidlig indsats

En tidlig indsats er båret af et udviklende mindset blandt ledere og medarbejdere. Mindsettet er bevidstheden om, at måden, hvorpå de voksne møder og håndterer barnets udfordringer, har en afgørende betydning for barnets udviklingsmuligheder  

På tværs af professioner skal der være en kultur med en faglig nysgerrighed for barnets og den unges betingelser og omstændigheder. Når der opstår en bekymring, skal der søges nærmere indsigt og igangsættes en rettidig indsats.


Det kræver en høj faglighed og et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper, innovative løsninger og et miljø, hvor de professionelle evaluerer og giver feedback til forbedringer af tilgange og procedurer. En sund lærings- og feedbackkultur og et stærkt samarbejde er derfor kernebegreber i arbejdet med det professionelle mindset.

 

Tidlige og rettidige indsatser

Tidlig Indsats er tidligt i barnets liv
Rettidig indsats er indsatser, der er rettidige i forhold til en given problematisk situation i barnets liv. 

 

De, der arbejder med børn og unge i Odense, skal til enhver tid tage udgangspunkt i barnet, den unge og familien. De fagprofessionelle omkring børnene, de unge og familien deler et fælles fagligt fokus og en faglig tilgang.

koordinerende strategier for børn og unge

Strategien for Tidlig Indsats er udviklet parallelt med strategierne for henholdsvis sprog og dannelse. Temaerne i de tre strategier er tæt forbundne, og indsatserne understøtter gensidigt hinanden. Et generelt fokus på den tidlige indsats bidrager således til effekten af arbejdet med målsætningerne for sprog og dannelse. 

 

Ledelsen er nøglen

Ledelsen skal være garant for, at der arbejdes ud fra en fælles tænkning og med fokus på tidlig indsats. Ledelsen er bevidst og systematisk i indsatsen for at fremme en kultur, der understøtter tidlig indsats og har de faglige forpligtigelser som omdrejningspunkt.

Når vi arbejder med komplekse problemstillinger og knappe ressourcer i mødet med børn og unge, der har det svært, har vi brug for ledere, der understøtter løsninger, som er innovative og præget af samarbejde. Ledelsen skal evne at tage nye og ukendte skridt i arbejdet med tidlig indsats og være skarpe på hvilke tiltag, som har den største effekt for barnet eller den unge.

Det stiller krav om en systematisk tilgang til udviklingsarbejdet med tidlig indsats, hvor lederen hele tiden er bevidst om, hvilken forandring vi gerne vil skabe for barnet, hvilken viden/data vi har til rådighed, og hvordan vi kan se og synliggøre effekten af vores indsatser.

På strategisk ledelsesniveau skal tiltagene og erfaringerne i Tidlig Indsats følges tæt, således at organisationen prioriterer fokus og ressourcer på områder, hvor størst mulig effekt kan opnås.

Arbejdet med børnene og de unge skal være præget af handling og en tydelig ansvarsfordeling, når bekymringer opstår. Ledere skal gå forrest og være de første til at række ud efter kollegaer fra andre professioner i samarbejdet om at skabe de bedste muligheder for hvert enkelt barn og ung.

Forvaltningens ledere skal i samarbejde med medarbejderne etablere systematikker, der understøtter en professionel, nysgerrig og støttende tilgang til ethvert barn og ungt menneske. Med afsæt i det fælles fokus på barnet og den unge skal der etableres relationer, kommunikationsveje og gennemsigtighed, der gør det nemt for alle fagprofessioner at bidrage. Ledelsen er ansvarlig for, at tidlig indsats prioriteres, og at der kontinuerligt afsættes tid og opmærksomhed til at kvalificere opgaven og vurdere effekten heraf.

Børn- og Ungeforvaltningen