Spring til indhold

Anlægsarbejde på Dyrskuepladsen i 2024

Anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Dyrskuepladsen starter i januar 2024 og afsluttes i maj 2024

Renoveringen indebærer spildevandsafledning, vandforsyning og el-forsyning. Derudover vil enkelte bygninger på pladsen blive revet ned.

 

Adgang til pladsen under renoveringen

Der vil være adgang til Dyrskuepladsen i hele anlægsperioden. Dog vil der være begrænsninger i de enkelte arbejdsområder, som afspærres af sikkerhedsmæssige hensyn.

Vi opfordrer besøgende til at respektere afmærkninger og anvisninger fra entreprenørens arbejdsfolk.

 

Status 28. februar 2024: Vi kæmper mod sabotage og med grundvandet

I den seneste tid har vi kæmpet mod sabotage efter almindelig arbejdstid og med grundvandet, som står meget højt i udgravningerne.

Dybdedrænene, som vi gravede ned i februar, er taget i brug, og det rene drænvand pumpes nu til Hedebækken og ikke længere til de to nedsivningsbassiner, der har været etableret på pladsen. I P4 Fyn har der været snak om, at det var spildevand, som blev udledt til Hedebækken, men det er altså ikke tilfældet. Det er rent grundvand fra udgravningerne.

 

Den omtalte sabotage består af aktiviteter på byggepladsen, når entreprenøren holder fri, og det har forsinket arbejdet. Vi har politianmeldt handlingerne, og der vil være vagt og overvågning på pladsen.

 

Oplever du på din tur i området, at der er aktiviteter på byggepladsen uden for almindelig arbejdstid, vil vi meget gerne kontaktes på tlf. 70 23 20 69.

 

Hegn på Dyrskuepladsen

 

Anlægsarbejdet i marts 2024

Vi er nu færdige med at tilslutte de nye installationer i Flemmings Allé og vil nu arbejde os mod nord på 3 linjer. Der skal nemlig fremføres vandforsyning og spildevandsforsyning til 7 mindre områder på Dyrskuepladsen. Det er i disse områder, at toiletvogne og køkkener skal placeres, når der afholdes arrangementer.

 

Der vil også blive gravet kabler ned til den nye transformatorstation, og de eksisterende kabelbokse, som står på pladsen, vil blive lagt ned i jorden i nye kabelbrønde. Der vil derfor være stor aktivitet på pladsen i den kommende måned.

 

Anlægsarbejdet i februar 2024

Flemmings Allé er blevet åben igen, så projektet er ikke længere årsag til parkeringsbegrænsninger ved Dyrskuepladsen. Vi ved dog, at der er et andet projekt i nærområdet, som optager nogle af parkeringspladserne. Vi kender ikke tidsplanen for dette projekt.

Vi blev i januar nødt til at udvide gravetilladelsen pga. frost i jorden og ikke mindst grundvand. Vi oplever meget højt grundvand på Dyrskuepladsen lige nu og har desværre ikke opnået den fremdrift, vi havde håbet på. Vi har i første omgang forsøgt os med at suge vandet ud af jorden, så vi kan grave ledningerne ned, men dette har vist sig utilstrækkeligt.

 

Jorden er desværre al for flydende at arbejde med/i, og man kan nemt sidde fast. Vi har derfor måtte grave et dræn dybt ned, og vi forsøger nu på denne måde at tørlægge jorden lokalt. Det betyder, at vi har pumper stående ovenpå jorden, som pumper vandet væk, og der kan være nogle, som oplever gener ved dette. Vi kan oplyse, at pumperne flyttes sammen med fremdriften, så det vil være for en kort periode, at pumperne står samme sted.

 

Gravning af dybdedræn

Nedgravning af dybdedræn. Entreprenørmaskinen presser en jernkasse ned i jorden, hvor der inde i kassen graves jord op, som kastes til siden. Samtidig med opgravningen lægges der et dræn i bunden sammen med nogle sten, som skal hjælpe med dræningen. Vandet, som løber til drænledningen, pumpes væk, så jorden bliver mere tør (lokalt), og der kan nu graves for spildevand og vandforsyning.

Afspærring af dele af området

Af sikkerhedsmæssige hensyn er vi nu nødt til at spærre en del af området af for offentligheden. Entreprenøren oplever private biler, cykler uden lys og folk i sort tøj uden reflekser, som færdes rundt på pladsen mellem maskinerne, og vi er bange for, at der kommer til at ske en ulykke.

 

Folk, der ikke er vant til at færdes på en byggeplads, ved ikke, hvad der skal holdes øje med, og kan have en anden opfattelse af, hvad der er farligt. For eksempel påkørsel eller klemfare ved entreprenørmaskiner, der bakker eller svinger, støj fra maskiner, mudret underlag, jordsprækker, udgravninger, siltholdig jord og lignende. Det vil vi undgå, og der vil derfor blive opstillet et hegn, så vi kan adskille byggeaktiviteter (herunder entreprenørens adgangsveje) fra rekreativt ophold.

Anlægsarbejdet i januar 2024

Det første arbejde, der bliver synligt er, at enkelte bygninger bliver revet ned. Der vil i alt blive revet fem bygninger ned.

 

Nedrivning af bygning på Dyrskuepladsen

Stald 18 er den ene af de fem bygninger

 

Afspærring langs med Dyrskuepladsen på Flemmings Allé fra 8/1 til 26/1 2024

Flemmings Allé spærres langs med Dyrskuepladsen fra den 8. januar til den 26. januar 2024. Det sker i forbindelse med tilslutning til VandCenter Syds spildevandssystem og betyder, at der ikke kan parkeres i dette område i den angivne periode.

Mens forbuddet står på, anbefaler vi, at der parkeres på p-pladserne mod øst på Gustav Johannsens Vej eller i sidegaderne lidt længere væk fra Flemmings Allé. Vi opfordrer til, at der vises hensyn til naboerne.

 

 

By- og Kulturforvaltningen