Spring til indhold

Stige Ø

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Stige Ø til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Stige Ø til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.

 

Beskrivelse

Området er godt 0,5 km² og ligger på tangen mellem den gamle og den nye kanal. Der er adgang til området fra Østre Kanalvej. På stedet er der en mountainbike bane, legeplads, anløbsbro og en udendørs træningsbane. Ydermere er der en grillhytte med plads til 30-40 mennesker under tag. Der ligger en iskiosk på Stige Ø.

Der er kun én tilkørselsvej til Stige Ø. Der er ikke offentlig transport til Stige Ø.

 

Hvilke arrangementer er Stige Ø egnet til?

Arealet egner sig til friluftsaktiviteter, herunder motionsarrangementer, samt mindre arrangementer med musik eller teater.

 

Hvad koster det at leje Stige Ø?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

 

Støjvilkår

Der er stor afstand til boliger, men lokaliteten er ikke indrettet til større koncertarrangementer m.v. 

De generelle retningslinjer for musik er:

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder) må afvikles i tidsrummet kl. 9-23.
 • Arrangementer med musik kan afvikles kl. 12 – 23. 
 • Max. lydstyrke ved koncerter: 55 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer

Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. dag.

 

Orientering af naboer

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

 

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet i de generelle vilkår, skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Park & Vej (grønne områder og pladser)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Yderligere oplysninger

Stige Ø er en gammel losseplads, der over år er lavet om til et rekreativt område. Der er nogle forbehold:

 • Odense Renovation har et forsøgsområde på Stige Ø. Dette område skal friholdes for brug.
 • Der indvindes gas i området, og der er derfor en del anlæg, brønde og rør, som ikke må beskadiges. 
 • Du skal følge de anvisninger, der er givet på skilte ved indgangen til området.
 • Det er forbudt at bruge åben ild uden for de etablerede bålpladser eller grillhytten på pladsen ved Rødhusene.
 • Man må ikke grave på øen uden tilladelse.

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Der er kun én tilkørselsvej til Stige Ø. Dette begrænser muligheden for at afholde arrangementer med stort publikumstal.
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring arrangementsarealet på Stige Ø rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og Industri & Klima, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand, skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen