Spring til indhold

Engen i Fruens Bøge

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Engen til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Engen til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


Beskrivelse

Engen er ca. 20.500 m² og omkranses af skovbeplantning med å-stien langs Odense Å som den naturlige afgrænsning mod øst. Engen ligger på Skovalléen i Odense S tæt på skovsøen, og blot 2 km fra Odense centrum. Engen ligger tæt på motorvejen (afkørsel 51).

Hvilke arrangementer er Engen egnet til?

Arealet er velegnet til få, store arrangementer, som fx koncerter op til 15.000 tilskuere, samt som startområde for løb og familierettede events. Du bør ikke hegne området ind.

Engen ligger i ”åfredningszonen”. Det kan have betydning for omfanget og karakteren af eventuelle vandaktiviteter. 

Der ligger dræn under græsset, som ikke må beskadiges med spyd, pløkker osv.

 

Hvad koster det at leje Engen?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

 

Støjvilkår

Engen ligger tæt på beboelse, så der skal tages visse hensyn. Herunder følger de generelle vilkår, og du vil få specifikke vilkår for dit arrangement.

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23.
 • Arrangementer med musik eller anden brug af lydanlæg kan afvikles kl. 12 – 23.   
 • Der kan gives tilladelse til, at filmfremvisninger må vare til kl. 00.30 

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 

Max. lydstyrke ved koncerter: 60 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for mellemstore popkoncerter. 
Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

 

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22  .

Skal du bruge en scene til dit arrangement, skal du placere den med ”ryggen” mod Den Fynske Landsby eller eventuelt med ”ryggen” mod vest. 

Orientering af naboer

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du give direkte information til de mest berørte naboer.

 

Faciliteter

Der er tilslutning til el og vand.

El-skab:
2 stk. 3 gange 63A CEE stikdåser
2 stk. 3 gange 32A CEE stikdåser
6 stk. 3 gange 16A CEE stikdåser
3 stk. 1 gange 16A CEE stikdåser (220V)
3 stk. 1 gange 10A alm. dansk stikdåse (220V)

 

Andre myndigheder og interessenter

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår, skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Engen grænser op til Den Fynske Landsby. Du skal derfor også informere Den Fynske Landsby om arrangementet. Kontakt Museum Odense (tidligere Odense Bys Museer).

 

Forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Arealet er ikke velegnet til arrangementer, der kræver tungt udstyr.
 • Engen er et meget sårbart område og ved store regnmængder, står arealet under vand.
 • Du må ikke slå pløkker, spyd eller lignende i græsset på Engen på grund af drænrør.
 • Pga. dræningen er køreplader påkrævet ved færdsel med køretøjer på Engen.
 • Arrangementer på Engen skal koordineres med de eventuelle arrangementer, der måtte være i Den Fynske Landsby. Dette skyldes bl.a. at begge områder deler strømforsyning og parkeringsarealer.
 • I forbindelse med større events, som fx kræver lukninger af veje eller andre ændringer i trafikken, skal arrangøren udarbejde skilteplaner, som skal godkendes af By- og Kulturforvaltningen og af Fyns Politi.
 • Du skal være opmærksom på, at vandet i åen og Skovsøen ikke har badevandskvalitet.
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Engen rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter. 
 • Sanitær- og processpildevand skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.
 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen