Spring til indhold

Eventyrhaven

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Eventyrhaven til et offentligt arrangement.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Eventyrhaven til et offentligt arrangement.

Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne.

Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


 

Beskrivelse

Eventyrhaven ligger i centrum af Odense mellem Klosterbakken og Odense Å ved Skt. Knuds Kirke (domkirken). Der er tilknyttet en café til parken.

Haven er frit tilgængelig for offentligheden og må ikke hegnes af. Stierne skal holdes tilgængelige og frie for udstyr. Haven må ikke lide overlast - træer, græs, belægninger og udstyr skal beskyttes.

 

Hvilke arrangementer er Eventyrhaven egnet til?

Du kan anvende arealet til små, kulturelle arrangementer. Dette kunne fx være skulpturudstillinger, familierettede events uden væsentlige indslag af musik, samt dans på Dansescenen til afdæmpet musik, teater og lignende.

Du må ikke hegne området ind. Vær opmærksom på, at der må ikke køres i parken.

 

Hvad koster det at leje Eventyrhaven?

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet.

 

Støjvilkår

Der er en række støjvilkår, der skal tages hensyn til, når arrangementet skal afvikles. Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23.
 • Arrangementer med forstærket og akustisk musik kan afvikles kl. 12 – 21.
 • Max. 3 timers elektrisk forstærket musik ekskl. pauser. 


Al elektrisk forstærket musik (med mindre der er givet dispensation til andet) skal foregå ved Dansescenen og tilsluttes Odense Kommunes lydanlæg. Lydanlægget er forsynet med en begrænsning, der sikrer at støjniveauet ved boliger på Klosterbakken ikke overstiger 55 dB(A), målt som gennemsnit over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for intime arrangementer på niveau med akustisk musik. 

Lydanlægget ved Dansescenen skal placeres med front mod klosteret. 

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. dag.

 

Orientering af naboer

Der er en del naboer til Eventyrhaven. Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

 

Faciliteter

 • El
 • Der er toilet ved caféen, som kan benyttes i caféens åbningstid. Der er også opstillet pissoir ved broen nær Klosterbakken. 
 • Der er en fast dansescene i parken.
 • Elektrisk forstærket musik skal kobles på Odense Kommunes lydanlæg (ved Dansescenen). Anlægget er placeret hos Cafe Siesta og brug aftales med restauratøren. 
 

Andre myndigheder og interessenter 

I forlængelse af vilkårene beskrevet under de generelle vilkår skal arrangøren søge tilladelse hos følgende myndigheder: 

 • Fyns Politi (Udendørsarrangement, lejlighedsbevilling, godkendelse af skilteplaner, beredskabsplaner)
 • Byggesag (scenekonstruktioner, telte)

Afhængig af et events størrelse og karakter skal følgende interessenter orienteres: 

 • VandCenter Syd (tilslutning til kloak)
 • Cafe Siesta

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Der må ikke køres i parken.
 • Arrangementer skal koordineres med parkens café og Skt. Knuds Kirke (Domkirken).
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Eventyrhaven rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og Industri & Klima, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter.
 • Sanitær- og processpildevand, skal ledes til spildevandsforsyningsselskabets kloak.

Odense Å er fredet.

 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener, el, vand osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen