Spring til indhold

Tusindårsskoven

Lån Tusindårsskoven til dit arrangement. Se de generelle vilkår herunder.

Herunder finder du de generelle oplysninger og vilkår for at låne Tusindårsskoven til et offentligt arrangement. Du skal være opmærksom på, at der kan stilles andre vilkår til dit arrangement. Hvert arrangement vurderes individuelt i forhold til stedet.

Du får individuelle vilkår for brug af arealet, der ikke er beskrevet her, når du har søgt og fået lov til at låne. Ansøgningen foregår på www.odense.dk/lånetareal.


Beskrivelse

Området er ca. 74.000 m² og ligger mellem jernbanen og Odense Eventyr Golf i det vestlige Odense tæt på motorvej (afkørsel 52). Det er et åbent græsareal med en bakke omkranset af nyere skovbeplantning. Skovbeplantningen gør det forholdsvist nemt at hegne området ind.

Tusindårsskoven er det eneste kommunale udendørsareal i Odense, hvor der kan gives tilladelse til overnattende teltgæster. 

Syd for skoven er der en ”trekant”, som kan bruges til parkering. Der er mulighed for til- og frakørsel via Falen til denne. 

 

 

Hvilke arrangementer er Tusindårsskoven egnet til?

Du kan anvende Tusindårsskoven til store koncerter for op til 45.000 tilskuere og andre pladskrævende arrangementer, som fx spejderarrangementer.

Der gives tilladelse til et antal arrangementer med musik i telt eller på en lille scene til kl. 02.

 

Hvad koster det at leje Tusindårsskoven

Arealet udlånes gratis til foreninger, velgørende formål samt ikke-kommercielle, offentlige arrangementer. Kommercielle events betaler leje for brug af arealet. 

 

Støjvilkår 

 • Arrangementer, der kun i mindre grad bruger musik eller lydanlæg (f.eks. løb og markeder), må afvikles i tidsrummet kl. 9-23
 • Arrangementer med musik kan afvikles søndag-torsdag kl. 12 – 23 og fredag – lørdag kl. 12 – 24.

Støjvilkår er fastsat efter Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg.

Max. lydstyrke ved koncerter: 60 dB(A) ved boliger, målt over et musiknummer. Dette lydniveau giver mulighed for store koncerter. Der bør anvendes retningsbestemt lydudstyr til store koncerter.

Anden brug af lydanlæg end koncerter (herunder pauser ved koncerter) skal holdes på en væsentlig (mindst 10 dB) lavere lydstyrke end koncerter.

Ved arrangementer med tilladelse til musik i telt til kl. 02, skal lydstyrken holdes på max. 50 dB(A) ved boliger fra kl. 23. Lydanlægget skal være låst, så lydstyrken ikke kan overskrides.

 

Lydprøver

Lydprøver skal begrænses mest muligt og ske på en måde, der ikke generer naboerne. Lydprøver skal foregå i tidsrummet kl. 9 – 21 og må sammenlagt have en varighed på 2 timer pr. koncertdag.

Støjende opstilling og nedtagning af udstyr, samt rengøring må kun ske imellem kl. 07 og 22.

Scener til store koncerter skal placeres på græsarmeringen med ”ryggen” mod Friluftsbadet og front mod sydvest.

 

Orientering af naboer

Naboer skal som minimum orienteres om arrangementet ved offentlig annoncering. Ved større arrangementer skal du at give direkte information til de mest berørte naboer.

 

Faciliteter

 • El: Man skal oprettes som bruger ved Energi Fyn, som tilslutter hovedtransformeren, så der gives strøm til øvrige elskabe på pladsen. Der afregnes med Energi Fyn.
 • Elskabe: de små elskabe åbnes med en systemnøgle, som udleveres mod kvittering i hovedindgangen (M) på Odense Slot.
 • Vand: Der aflæses i målerbrønde før/efter arrangement i.f.m. overdragelser (parkforvalter), og der afregnes herefter efter forbrug
 • Kloak
 • Fiber
 • Boneyard: Grusplads til parkering for tungt materiel og/eller oplagring
 

Andre myndigheder og interessenter

Vær opmærksom på, at du skal søge tilladelse hos andre myndigheder som fx Fyns Politi og Byggesag.

 

Andre forhold, der skal iagttages

Udover de generelle regler for brugen af de kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages:

 • Arealet ned mod friluftsbadet ligger i en lavning, der godt kan blive fugtig i perioder.
 • I forbindelse med større events, som fx kræver lukninger af veje eller andre ændringer i trafikken, skal arrangøren udarbejde skilteplaner, som skal godkendes af vejmyndigheden i By- og Kulturforvaltningen og af Fyns Politi.
 • Ønsker man at ophæve den natsænkning, som er på vejbelysningen på både Elsemindesvej og på Falen, skal Park- og Vejdrift i By- og Kulturforvaltningen informeres senest to uger før afviklingen af arrangementet.
 • Tusindårsskoven er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. I den nordlige del af området må der ikke findes større oplag af væsker, der kan forurene grundvandet, som fx brændstoffer, kemikalier eller toilet-vand fra campingvogne. 
 • Renholdelseszoner: Arrangører skal holde en zone omkring Tusindårsskoven rent for alle former for affald. Zonens omfang skal aftales med Park & Vej og Industri & Klima, og vil bl.a. afhænge af et events størrelse og karakter. 
 • Sanitær- og processpildevand skal ledes til kloak.
 

Yderligere oplysninger

Har du som arrangør brug for yderligere viden om fx støjvilkår, oprydning, placering af scener osv., er du velkommen til at kontakte os.

 

Ejer

By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen