Spring til indhold

Hvis du får en tilladelse

Se reglerne du skal overholde, hvis du får din tilladelse.

Hvis du får en tilladelse skal du huske at opbevare den og de tilknyttede betingelser hos dig under arrangementet, så du på forlangende kan vise den til tilsynsførende repræsentanter fra Politiet, Industrimiljø eller kommunen. 
Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. Hverken helt eller delvist.

Hvis der under arrangementet sælges mad, øl, vin og vand, så skal den ansvarlige sende en særlig ansøgning om lejlighedstilladelse til:

Fyns Politi
Tilladelses- og bevillingskontoret 
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C

For de kommunale arealer gælder det, at væsentlige overtrædelser af tidligere meddelte vilkår vil kunne medføre enten udelukkelse fra gennemførelse af fremtidige arrangementer eller krav om selvkontrol (lydmålinger) ved fremtidige arrangementer.

Nogle generelle regler i Odense kommune

Der er naturligvis visse regler, du skal overholde.
 
Er det f.eks. et udendørs musikarrangement, må det højst have en varighed af 6 timer eksklusive pauser, og arrangementet skal senest slutte kl. 23.00. Dog kan der i særlige tilfælde dispenseres, ligesom der kan være begrænsninger på de enkelte steder. Anden optræden og/eller reklamespots kan tillades i pauserne, forudsat at lydstyrken herunder er væsentligt lavere end ved selve musikindslagene.

Placering af scenen m.m. skal være så hensigtsmæssig som mulig for at mindske eventuelle støjgener for de mennesker, der bor omkring spillestedet. Ligeledes skal der opstilles et vist antal toiletter efter forventet tilskuerantal. 


By- og Kulturforvaltningen