Spring til indhold

2n Rabatgræs

Rabatgræs.

Anvendelse


Rabatgræs er groft, mellemhøjt til højt græs, der anvendes hvor der ikke stilles krav til udtrykket. Rabat græs anvendes langs veje og stier, hvor der ønskes stor slidstyrke.

 
Beskrivelse


Rabatgræs er arealer med græs og urter, der slås 2 gange om året. 
 
Rabatgræs tillades at fremstå uensartet styret af slid og ekstensiv drift. I rabatgræs er urter et naturligt indslag defineret af jordbund og de lokale forhold. Rabatgræs udgør en nogenlunde sammenhængende vegetationsflade. Jævnhed afspejles af driften. 
 
Plejen af græs i rabatter langs byens veje og stier sker differentieret. Det betyder at der forekommer forskellige kvalitetskrav forskellige steder i byen. Græs i rabatter kan således være fastsat til kvalitet som f.eks. 2i Græsflade, 2l Fælledgræs eller 2p Blomstergræs. Registreringerne fremgår af det elektroniske kortmateriale (GIS).

 

Tilstandskrav  Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Arealerne skal være domineret af græsser og vilde urter.
-
Efter klipning/slåning må der ikke ligge helt eller ituslået affald.
A 8/10 
Afklip må kun i begrænset omfang ligge i bunker på græsset.
Det tilstræbes, at afklippet er jævnt fordelt, klip derfor helst, når græsset er tørt.
A 8/10 
Afklip må kun i begrænset omfang ligge i bunker på tilstødende elementer.
A 8/10 
Træer må ikke beskadiges under arbejdet med slåning.
A 10/10 

 

Meldepligt

  • Rabatgræsset skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Rabatgræs må ikke hænge ind over eller genere færdsel på faste eller løse belægninger. Afvigelser meddeles ordregiveren.

 

Udførelseskrav

Slåning 2 gange årligt. Første gang i juni og anden gang i september. Efterklipning/trimning omkring skilte, autoværn, lysmaster, terrænudstyr, m.v. 2 gange årligt i samme perioder som græsslåning.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst og slåning eller anden bekæmpelse af aggressive urter, eftersåning og ekstra klipning.

 

By- og Kulturforvaltningen