Spring til indhold

Generelle krav og vilkår

Generelle krav og vilkår .

Helhedsorienteret drift

Ordregiver ønsker at plejen og vedligeholdelsen af de grønne områder skal ske helhedsorienteret. 
 
Det betyder at entreprenøren ikke kun skal pleje de enkelte elementer i henhold til kvalitetshåndbogen, men også forholde sig til at elementerne indgår i en samlet arkitektonisk helhed. 
 
Ordregiver vil sikre og styre helhedstankegangen ved at udarbejde drifts- og udviklingsplaner, samt målbeskrivelser for de enkelte parker og arbejdsområder. 
 

Etableringspleje


Pleje af elementer der er i etableringsfasen (de første 1-4 vækstsæsoner) er bestillingsarbejde. Dette gælder ikke for gravsteder

Bygherreleverancer - planter og materialer

Ordregiver leverer følgende ydelser:

 • Sommerblomster til udplantning.
 • Topdressing til græsplæner.
 • Græsfrø.
 • Gødning.
 • Vand til vanding, som leveres umiddelbart i nærheden af behovsstedet.
 • Stigrus til renovering af stier

Leverancerne indkøbes af entreprenøren som regningsarbejde, efter aftale med ordregiver. 

 

Efterplantning - levering af planter

Hvis der igangsættes bestillingsarbejder i form at efterplantning, skal det altid ske med planter af samme art, frøkilde/sort, kvalitet og størrelse som de planter, der skal erstattes med mindre andet aftales med ordregiver. Allétræer skal dog altid være én størrelse større. Fx erstattes træer i størrelsen 10-12 ved efterplantning med størrelse 12-14. 
 Vedplanter, stauder og sommerblomster skal være sortsægte. Træer, buske og stauder skal leveres fra firmaer underlagt kontrol af Statens Plantetilsyn.

 

Forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler


Der må under ingen omstændigheder anvendes kemiske bekæmpelsesmidler mod ukrudt, svamp, mos og alger samt skadedyr. 
 

Beskæring af buske, træer og bevoksning
– afstandskrav til færdselsarealer

Som en naturlig del af standardplejen skal entreprenøren løbende udføre forebyggende beskæring af buske, træer og bevoksninger, således at der sikres overholdelse af gældende regler for frihøjder og afstandskrav til færdselsarealer, samt krav til synlighed i kurver, oversigtsarealer og til vejskilte. 
 
Der må ikke uden aftale med ordregiver fjernes grene som er tykkere end et håndled. 
 
Beskæring skal udføres fagligt korrekt. 
 
Hvis omfanget af beskæring er meget stort fx i forbindelse med nye stier eller efter renoveringsarbejder, hvor det ikke har været muligt at beskære løbende i vækstsæsonen, kan arbejdet aftales udført som ekstraarbejde. 
 
Hvor buske, træer og bevoksning hænger ud over trafikarealer beskæres der efter flg. krav:

 • Fri højde over kørebane, cykelsti og parksti 4,50 m.
 • Fri højde over ridestier og kirkegårdsstier 4,50 m.
 • Fri højde over fortov og rekreative stier 2,80 m.

 

Oprydning efter udført arbejde


Enhver plejeaktivitet skal gennemføres så hurtigt som muligt og afsluttes med oprydning i en samlet arbejdsgang. I alle plejeaktiviteter indgår fjernelse og bortskaffelse af affald som fx ukrudt, afklip og grene m.v., til kompostering eller anden genanvendelse, med mindre andet er anført. 
 
Der er mulighed for at bortskaffelse kan ske på kommunens eget komposteringsanlæg på Glisholmvej 117, Odense SV.

Supplerende dokumenter

Kvalitetshåndbogens krav til arbejdets kvalitet og udførelse suppleres af følgende dokumenter:

 • Entreprisekontrakten i sin helhed, med tilhørende særlige betingelser, vilkår for entreprisernes udførelse og tilbuds- og afregningsgrundlag
 • Beskæring af træer. Dansk træplejeforening
 • Videnblade fra Forskningscentret for Skov og Landskab
 • Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 2010
 • DS 1136 Brolægning

 

By- og Kulturforvaltningen