Spring til indhold

Definitioner

Definitionerne enkelte plejebeskrivelser.

Definitionerne 1-11 relaterer sig til de enkelte plejebeskrivelser, som vist på følgende eksempel på arbejdsbeskrivelse.

Definitionerne 12- 14 relaterer sig til opdeling af Odense Kommunes grønne områder i udførelsesmæssige enheder. Disse vil ofte være suppleret i beskrivelserne til den enkelte entreprise.


 1. Element Kvalitetshåndbogen bruger ikke begrebet plejeniveau, men giver i stedet alle niveauer et elementnavn og en kvalitetsbeskrivelse. Elementnummeret følger entydigt elementnavnet, og kan genfindes i arealregister, tilbudslister og kortmateriale.

 2. Anvendelse Her gives en kort beskrivelse af elementets brugsmæssige og landskabsarkitektoniske mål og funktioner, samt eksempler på hvor elementet typisk findes og hvilken sammenhæng det indgår i.

 3. Beskrivelse Her gives en kortfattet faglig definition af elementet.

 4. Standardpleje Standardpleje er pleje som entreprenøren skal gennemføre ved egen foranstaltning. Standardpleje er beskrevet ved tilstandskrav, udførelseskrav og meldepligt. Udførelse af standardplejen og opfyldelse af tilstands- og udførelseskrav går forud for ordregivers eventuelle i gangsætning af bestillingsarbejder.

 5. Tilstandskrav Krav, som angiver de kvaliteter elementet skal overholde på et hvert tidspunkt i kontrolperioden. Der kan være anført forklaring eller præcisering af, hvordan kravet skal forstås. Entreprenøren skal selv planlægge og gennemføre den nødvendige pleje således at tilstandskravet til enhver tid er overholdt. Entreprenøren skal yde den nødvendige plejeindsats - uanset dennes størrelse - for at opretholde tilstandskravet.

 6. Udførelseskrav Krav som angiver enkelte konkrete opgaver ordregiver ønsker udført på forud fastlagte tidspunkter. Disse opgaver skal udføres i det beskrevne omfang. De beskrevne krav til arbejdets kvalitet, skal være overholdt umiddelbart efter opgavens udførelse. Udførelse af opgaverne fritager ikke entreprenøren for pligt til at udføre alle aktiviteter for overholdelse af tilstandskravet.

 7. Meldepligt Entreprenøren er forpligtet til at meddele ordregiver om afvigelser i de nævnte punkter under meldepligt for hvert enkelt element, samt hvis der i øvrigt forekommer uhensigtsmæssigheder. Såfremt entreprenøren konstaterer et behov for udførelse af bestillingsarbejder for at tilstandskravet kan opretholdes, er han forpligtet til at meddele ordregiver dette. Ordregiver afgør i hvilket omfang der skal iværksættes bestillingsarbejde, eller om der skal aftales afvigelser i tilstandskravet.

 8. Bestillingsarbejde Bestillingsarbejde er ydelser som ordregiver ved at der kan blive brug for, men i et ukendt omfang som kan være forskelligt fra år til år. Bestillingsarbejde bestilles af ordregiver efter behov og udføres som ekstraarbejde. Ydelserne kan både have karakter af almindelig løbende pleje og vedligehold, opretning, renovering, forbedring, forskønnelse og/ eller mindre anlægsopgaver. Oplistningen af bestillingsarbejder i Kvalitetshåndbogen er ikke en komplet liste over de ydelser der kan forekomme.

 9. Målemetode Når der foretages en kontrol, kan det ske ved en visuel kontrol (målemetode A*), en fysisk kontrol (målemetode B*) eller en dokumentation (målemetode C*). (Se ordliste for uddybning).

 10. Kontrolfrekvens Det antal gange pr. år, som et element kan forventes at blive kontrolleret ved fælles stikprøvekontrol*. (Se ordliste for uddybning).

 11. Acceptkriterium Antal målinger, ud af det samlede antal målinger, der skal overholde tilstandskravene, for at kvaliteten er opfyldt. Hvis der ikke er angivet noget acceptkriterium, skyldes det, at entreprenøren ikke kan stilles til ansvar for, om kravet er opfyldt.

  Udbudsområde Odense Kommunes grønne områder er opdelt i forskellige udbudsområder. Et udbudsområde er et forvaltningsområde eller en samling af driftsopgaver, som sendes i udbud samtidigt, som én samlet udbudspakke.

  Et udbudsområde kan være opdelt i en række entrepriser, som igen kan være opdelt i en række mindre arbejdsområder.

  Entrepriseområde Et entrepriseområde er et afgrænset geografisk område, eller en afgrænset del af de samlede driftsopgaver, som udbuds- og kontraktmæssigt udgør en økonomisk selvstændig delaftale.

  Arbejdsområde De geografisk afgrænsede entrepriser er opdelt i en række mindre arbejdsområder. Afgrænsningen af hvert område fremgår af det digitale kortmateriale og elementregistreringerne. For hvert arbejdsområde er udarbejdet en elementregistrering og fastlagt et renholdelsesniveau (krav til kvalitet af affaldsopsamling).

  Ordregiver udarbejder drifts- og udviklingsplaner, samt målbeskrivelser for de enkelte arbejdsområder.

 12. Udbudsområde Odense Kommunes grønne områder er opdelt i forskellige udbudsområder. Et udbudsområde er et forvaltningsområde eller en samling af driftsopgaver, som sendes i udbud samtidigt, som én samlet udbudspakke.
  Et udbudsområde kan være opdelt i en række entrepriser, som igen kan være opdelt i en række mindre arbejdsområder.

 13. Entrepriseområde Et entrepriseområde er et afgrænset geografisk område, eller en afgrænset del af de samlede driftsopgaver, som udbuds- og kontraktmæssigt udgør en økonomisk selvstændig delaftale.

 14. Arbejdsområde De geografisk afgrænsede entrepriser er opdelt i en række mindre arbejdsområder. Afgrænsningen af hvert område fremgår af det digitale kortmateriale og elementregistreringerne. For hvert arbejdsområde er udarbejdet en elementregistrering og fastlagt et renholdelsesniveau (krav til kvalitet af affaldsopsamling).

  Ordregiver udarbejder drifts- og udviklingsplaner, samt målbeskrivelser for de enkelte arbejdsområder. 

By- og Kulturforvaltningen