Spring til indhold

Ordliste

Ordliste til kvalitetshånbog for kommunale kirkegårde.

Rammen er på 75x75 cm og indeholder 100 lige store felter. Med rammen kan man på en enkel måde undersøge fx % bar jord i græs. 
 
Elementets navn
Alle elementer har et navn. Nogle elementer er underopdelt, fx løse belægninger, som er opdelt i parkstier, rekreative stier og ridestier. 
 
Frøukrudt
Betegnelse for ukrudt, som ikke er Rodukrudt* (se denne). 
 
Fælles stikprøvekontrol
Ved hvert driftsmøde foretages en fælles stikprøvekontrol. Ordregiveren vælger på forhånd 1-2 elementer til kontrol. Tilfældigt udvælges 2-3 arbejdsområder*, som kontrollen udføres i. Elementet i de to arbejdsområder inddeles i 5-10 nogenlunde lige store kontrolområder. Hvert kontrolområde kan opdeles i 10 målepunkter.
Kontrollen udføres som udgangspunkt ved visuel vurdering (målemetode A*). Kun i tvivlstilfælde eller ved uenighed anvendes en egentlig fysisk måling (målemetode B*). 

Teksten er vejledende. Kravet til Fælles stikprøvekontrol fremgår af den relevante entreprisekontrakt.
 
Mireret
En lige linje mellem 2 punkter, som ikke er vandret. 
 
Målemetode A
Visuel vurdering. Der kan evt. anvendes foto. 
 
Målemetode B
En fysisk måling, som kan foretages ved tvivl eller uenig hed. Følgende måleredskaber kan forventes anvendt: tommestok, (hævet) Retskede*, snor, loddestok, vaterpas og 100-feltsramme*. 
 
Eksempel – Sportsplæne, målemetode B:

  • Jævnheden måles med tommestok og 3 m hævet retskede*. På Retskeden* markeres 14 punkter med 20 cm’s afstand. For hvert punkt måles den lodrette afstand mellem jordoverfladen og Retskedens* overkant
  • Græssets tæthed (dækningsgrad) måles med 100-feltsramme*. Visuelt vurderes i % andelen af bar jord og græs
  • Klippehøjden er afstanden fra et plant underlag til overkant af klippebjælken
  • Græshøjden måles med tommestok ved tilfældige nedstik. Aflæsningen foretages i mm og det er de højeste blade nærmest tommestokken, som aflæses
  • Til måling af plænekanter anvendes tommestok, 3 m Retskede* eller snor. Plænekanten opdeles i 10 kontrol-områder og der foretages mindst 10 kontrolmålinger

Målemetode C
Anvendes som metode, hvor det giver mening at vurdere arbejdssedler, følgesedler og lagersedler. Dokumentationen skal være påført arbejdssted, ydelsens omfang og dato. 
 
Retskede
Er en 3 m lang flad metalskinne, som på en enkel måde kan påvise ujævnheder. 
 
Rodukrudt
Ukrudt som foruden frøspredning breder sig med underjordiske udløbere eller rodskud. Det er vanskeligt at bekæmpe, da det har sit vækstpunkt under jorden. Eksempler på nogle af de mest besværlige arter er Alm. Kvik, Skvalderkål, Agertidsel, Ager-padderokke, Agersnerre, Ensidig klokke og Vejguldkarse.

Tveger
Et træ med delt topskud, som danner to næsten lige store stammer med spids vinkel

By- og Kulturforvaltningen