Spring til indhold

2g Brugsplæne med lund

Brugsplæne med lund.

Anvendelse

Brugsplænen er det robuste og anvendelige græstæppe, hvor brugsværdien kommer i første række. Plænen bruges til leg, uorganiseret boldspil, gående færdsel og ophold. Brugsplæner anvendes i parker og boligområder.

Beskrivelse

Brugsplænerne er ensartede i deres udtryk og er klart afgrænset til andre elementer. Græsset danner en sammenhængende flade, der er overvejende grøn. Brugsplæner fremstår nogenlunde jævne. I brugsplæner er der kun lidt og spredt ukrudt

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsset skal være tæt og sammenhængende. Spredte pletter svarende til 5 plet på 10 x 10 cm på 10 m2 kan accepteres.
A + B 6 8/10 
Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde 3,5 - 4,0 cm.
B 6 9/10 
Plænekanter mod øvrige elementer må max have en afvigelse på 10 cm over 3 lbm.
B 6 7/10
Afklip i klumper må ikke forekomme. Der må maksimal være 1 klump pr. 100 m2. En klump defineres som afklip i klumper på over 5 cm på den længste led eller græsklip i bunker, som er synlige 2 dage efter græsklipningen.
A + B 6 8/10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer. Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.
A 6 9/10 
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst.
A 6 9/10
Træer må ikke beskadiges under græsklipning.
A 6 10/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Forårsklargøring: Forårsklargøring omfatter mindre opretning og pletsåninger på arealer under 2 m2 og højst 5% af det samlede areal. Desuden fjernes der visne blade, grene og lign. Græsfrø er bygherreleverance.
A + B 9/10 

 

Meldepligt

  • Brugsplænen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Rekvirering af muldvarpebekæmpelse. Entreprenøren skal løbende i forbindelse med sin færden på arealerne, meddele om forekomst af muldvarpeskud til skadedyrsbekæmper efter aftale med ordregiver, dette gælder også uden for klippesæsonen.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om vanding, topdressing, vertikalskæring, eftersåning og gødskning.

By- og Kulturforvaltningen