Spring til indhold

2d Sportsplæne – Kampbaner

Sportsplæne – Kampbaner.

Anvendelse

Sportsplænen anvendes som spilleplads for organiseret idræt. Græsset skal derfor være plejet, så det kan tåle et stort slid. Sportsplæner findes på sports- og idrætsanlæg. Sportsplæner opdeles i træningsbaner og kampbaner.
 

Beskrivelse

Græsset skal være kort, tæt, sammenhængende og jævnt. Ved målstolper, hjørneflag, beplantning og trådhegn må græsset ikke være højere end den øvrige plæne. 
 
Forekomster af ukrudt skal minimeres ved at sikre græsset en optimal vækst og tæthed. 

Generelt om plejens kvalitet og udførelse

Ved klipning af sportsplæner skal det enkelte klip være skarpt og uden flosser og afrivning af græsblade. Der skal minimum være 60 klip pr. løbende meter. For at undgå sporkørsel og komprimering på sportsplæner, skal der anvendes køretøjer, hvor den samlede vægt ikke overstiger 6 tons og med et akseltryk på max. 4 tons på den enkelte aksel. Dette krav gælder dog ikke ved udførelse af topdressing, når dette sker umiddelbart før dybdeløsning. 
 
Køretøjet skal være monteret med græsdæk med laveste mulige græstryk efter leverandørens anbefaling (normalt max. 1 bar.) 
 
Ved græsklipning skal der køres imellem forudgående klipninger, for at fordele tryk og derved undgå sporkørsel. Det forventes at føreren er ekstra opmærksom på sporkørsel efter dybdeløsning og kraftig regn. I situationer med usædvanligt vejrlig løses opgaven i samarbejde med ordregiver. 
 
For træningsbaner gælder at yderkant af sportsplænen er opmålt helt til forside af trådhegn, men at tilstandskravet for maskinflettet hegn er gældende for græssets højde. For kampbaner gælder at græssets højde langs trådhegn følger tilstandskravet for maskinflettet trådhegn. 
 
Gødning – er bygherreleverance. Entreprenøren skal bestille materialerne hos ordregiver min. 1 måned før materialerne skal leveres. Gødningen leveres til entreprenørens lageradresse.
Gødning skal udbringes efter gødningsplan. Der arbejdes med to kvælstofniveauer og to gødningsplaner, en til sandjord (ca. 10 anlæg) og en til lermuld (ca. 50 anlæg). Det udarbejdes ny gødningsplan hvert 3. år på baggrund af jordprøver, udført af Odense Kommune. 
 

Vertikalskæring

- Maskinen skal indstilles til dybde ca. 5 mm. Materiale opsamles og bortskaffes i en arbejdsgang. 
 

Eftersåning

– Græsfrø er bygherreleverance. Entreprenøren skal bestille materialerne hos ordregiver min. 1 måned før materialerne skal leveres. Græsfrø leveres til entreprenørens lageradresse. Det skal sikres, at frøene placeres i de øverste 5 mm af vækstlaget. Fx som ved brug af en skivesåmaskine. 
 

Topdressing

– Materiale er bygherreleverance. Topdressingsmaterialet leveres fra anvist leverandør. Entreprenøren skal efter aftale med ordregiver selv bestille materialet fra den anviste leverandør, samt selv sørge for transport med anviste vognmænd. Entreprenøren har hermed det fulde ansvar for logistikken for at materialet leveres på de rette steder på de rette tidspunkter. Entreprenøren godkender følgesedler som sendes til ordregiver.
Umiddelbart efter topdressing fordeles materialet jævnt ud over arealet med slæbenet. Når arbejdsstedet forlades skal aflæsningsstedet være rengjort. 
 

Dybdeløsning

– Der dybdeløsnes til en dybde på 25-30 cm. Ved dybdeløsning forstås en mekanisk jordbearbejdning der løsner jorden i 25 cm dybde. Entreprenøren har metodefrihed med hensyn til maskinvalg. Arbejde kan fx udføres med massive spyd, der brækker jorden fra hinanden eller med kraftige roterende knive.
Løsningen foretages når jorden er bekvem tør (til den tørre side), så jorden kan krakelere for maskinens bevægelser. Typiske perioder med disse fugtighedsforhold er sidst i april til hen i maj måned og igen sidst i august og i september. Arbejdet skal udføres med forståelse for og fokus på at overfladen normalt skal bruges til boldspil umiddelbart efter behandlingen. Hvis spillefladen er blevet ekstraordinær løs eller ujævn, skal overfladen efter aftale med ordregiver lægges på plads igen med en ringtromle. (Cambridge tromle.) 
 

Græstørv

udlægges efter aftale med ordregiver, når der er tale om mindre reparationer, fx ved slidte målfelter.
Entreprenøren skal levere en ca. 2 cm tyk græstørv af en kvalitet som sportsplæne (en frøblanding af rajgræs, engrapgræs og rødsvingel), og tilberede vækstlaget inden udlægning. Arbejdet omfatter jordløsning (ekskl. vertidræn), planering og bortskaffelse af overskudsjord/tørv og tilkørsel af muld.

NB: Fodboldklubberne er selv forpligtet til at sørge for at:

  • Når klubberne har fået meddelt klippetidspunkter, er de selv forpligtet til at flytte mål før og efter klipning. 
  • Samle affald på hele anlægget, inkl. parkeringspladser. 
  • Renholde belægninger og pleje blomsterbede og prydbuske omkring klubhuse. 
  • Klippe græs langs publikumshegn og spillerbokse. 
  • Flytte mål udenfor sæson og låse dem sammen. 
  • Foretage opstregning af baner. 
Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens Acceptkriterium 
Græsset skal være tæt, jævnt og sammenhængende.

Jævnt vil sige, at under 3 m Retskede* må gabet være max 2 cm. Ujævnheder, forårsaget af andre forhold en almindelig brug (fx kørespor, hærværk, lunker), afhjælpes som ekstra pleje efter aftale med ordregiver. Tæthed: der accepteret max. 0,5 m2 bar jord i målfelter og højest enkelte pletter á 7x7 cm på øvrigt baneareal.
A + B 6 8/10
Græsset må ikke være højere end 5 cm. Klippehøjde 3,5 cm.
B 6 9/10
Græsset må ikke være højere end 5 cm ved plænekanter og indtil terrænudstyr herunder trådhegn.
B 6 7/10
Plænekanter mod øvrige elementer må max. have en afvigelse på 10 cm over 3 lbm.
B 6 7/10
Afklip i klumper må ikke forekomme.

Efter klipning skal det afklippede græs være jævnt fordelt og ikke ligge i klumper eller bunker. Der må ikke være synligt afklip 2. dag efter klipning. Der må max. være 1 klump pr. 400 m2. Ved afklip i klumper forstås græs, som græsslåmaskinen har pakket sammen i en sammenhængende klump på over 5 cm på den længste led, som er synlige 2 dage efter græsklipning.
A + B 6 9/10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer.

Kun græsafklip som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.
A 6 9/10
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme.

Ved større samlinger af løv forstås løv og kviste, som hindrer græsset i at få tilstrækkeligt med lys til græsplænens vækst.
A 6 9/10

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Forårsklargøring og mindre opretninger – udføres inden sæsonstart 1. april.

Fjernelse af visne blade og grene. Overfladen løsnes og planeres med slæbenet eller langfingerharve. Muldskud, målfelter og andre ujævne områder jævnes/oprettes og eftersås. Ved mindre opretninger forstås et eller flere arealer på under 3 m2, dog højst 3% af det samlede areal. Græsfrø er bygherreleverance. Der udsås 3 kg pr. 100 m2. Såmetoden skal sikre god jordkontakt og et tæt sammenhængende græstæppe til opfyldelse af tilstandskrav.
A + B 1 9/10 
Gødskning med NPK efter gødningsplan. Gødskningen fordeles over 5 udbringninger. Gødning er bygherreleverance. Udbringningsuger: 14-15, 20-21, 24-25, 31-32 og 38-39.
C 1 10/10
Vertikalskæring – 2 gange en gang ultimo april til medio maj og en gang ultimo august april til medio september
C 2 9/10

Eftersåning – på banens centrale slidområder, minimum 2.500 m2 pr. bane

Græsfrø er bygherreleverance. Der eftersås med 1 kg pr. 100 m2 i forbindelse med vertikalskæring. Efter vurdering eftersås banens centrale slidområder igen primo august - på max. 1/3 af banerne.

C 1 9/10
Topdressing – en gang i perioden ultimo april til medio maj, efter udført vertikalskæring og eftersåning.

Udføres i en 4-årig turnus på 1/4 af antallet af baner 1 gang årligt. Udbringes i 1/2cm tykkelse, svarende til ca. 70 ton pr. bane. Materiale til topdressing er bygherreleverance.
- -  
Dybdeløsning ned til 25 cm efter topdressing i maj – 1 gang årligt.
- -  
Kampbaner skal klippes med en frontmonteret cylinderklipper.
A + C  1 10/10

 

Meldepligt

  • Kampbanen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Rekvirering af muldvarpebekæmpelse. Entreprenøren skal løbende i forbindelse med sin færden på arealerne, meddele om forekomst af muldvarpeskud til skadedyrsbekæmper efter aftale med ordregiver, dette gælder også uden for klippesæsonen.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om vanding, eller ekstra topdressing, dybdeløsning, lægning af græstørv, eftersåning, gødskning.

 

By- og Kulturforvaltningen