Spring til indhold

Sagsforløb i Huslejenævnet

Læs om sagsforløbet i Huslejenævnet .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sagsforløb:

 1. Udlejer eller lejer indbringer sagen. Indbringelse skal ske skriftligt.
 2. Huslejenævnet identificerer tvisten, der som regel fremgår af indbringelsen.
 3. Huslejenævnet registrerer og opbevarer sagen i kommunens interne sagssystem.
 4. Inden en uge underretter Huslejenævnet den anden part om indbringelsen.
 5. Huslejenævnet hører parterne i sagen ved en skriftlig høring.
  Et eventuelt manglende svar fra den ene part kan fortolkes på en måde, der falder ud til modpartens fordel.
 6. Huslejenævnet har krav på at indhente fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være oplysninger fra Bygnings- og Boligregisteret, Folkeregisteret og Byplan ang. byfornyelse m.v. eller forbrugsoplysninger om vand, varme, el m.v.
 7. Huslejenævnet foretager ofte besigtigelse af de omtvistede lejemål/ejendommen. Dette sker fortrinsvist i sager om fastsættelse af leje, fraflytningstvister, sager om vedligeholdelsesmangler osv.
 8. På et møde drøfter Huslejenævnet sagens oplysninger og dokumentationer, og herudfra træffer nævnet afgørelse i sagen eller beslutter at indhente yderligere oplysninger. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
 9. Huslejenævnets afgørelse skrives af sekretariatet og underskrives af formanden. Afgørelsen er bygget op som følger:
  1. Indledning med beskrivelse af tvisten
  2. Selve afgørelsen med lovhenvisning
  3. Begrundelse med henvisning til lov, hovedhensyn m.v. 
  4. Evt. bemærkninger
  5. Klagevejledning (der skal klages til boligretten inden 4 uger.
  6. Underskrift af nævnets formand
  7. Oplysning om, hvem afgørelsen er sendt til.
  8. Afgørelsen kan evt. vedlægges støttebilag f.eks. ved beregning af leje.
 10. Huslejenævnet meddeler afgørelsen til sagens parter.
 11. Afgørelsen protokolleres.
 12. Nævnets kompetence fremgår af Lejeloven og lov om boligforhold

By- og Kulturforvaltningen