Spring til indhold

Hvordan behandler nævnet sagen?

Huslejenævnet afgør, hvilke undersøgelser der foretages.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Huslejenævnet afgør selv, hvilke undersøgelser der skal foretages, ligesom nævnet selv indhenter de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

 

Hvis sagens parter ønsker at udtale sig, skal dette ske skriftligt. De oplysninger, du selv fremlægger i sagen, bliver forelagt din modpart.

 

Det er vigtigt, at du svarer på nævnets henvendelser. Manglende svar kan nemlig medføre, at nævnet træffer afgørelse i overensstemmelse med din modparts påstand og lægger hans eller hendes fremstilling af sagen til grund for afgørelsen, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2

Huslejenævnet foretager ikke vidneafhøringer, da denne form for bevisførelse hører under domstolene. Kun i forbindelse med sager om overtrædelse af husorden vil parterne blive indkaldt til at afgive forklaring.

 

 

Besigtigelse

Huslejenævnet foretager ofte en kort besigtigelse af det omtvistede lejemål, og i enkelte sager er det nødvendigt med en besigtigelse af hele ejendommen. Besigtigelse vil normalt finde sted om formiddagen den dag, hvor nævnet har møde, og det varer typisk mellem 5 og 10 minutter. Ved besigtigelsen bliver sagens parter bedt om at møde op.

By- og Kulturforvaltningen