Spring til indhold

Hvad sker der, når nævnet har behandlet min sag

Når afgørelse er truffet af Huslejenævnet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad sker der, når huslejenævnet har truffet afgørelse?

Når huslejenævnet har truffet afgørelse, er huslejenævnet for så vidt ude af sagen og foretager sig derfor ikke yderligere.

 

Det er dermed parterne selv, der skal sørge for at afgørelsen bliver efterlevet.

 

Er du ikke enig?

Er du ikke enig i huslejenævnets afgørelse, kan du klage til Boligretten i Odense. Dette skal du gøre inden der er gået 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

 

Det bemærkes, at huslejenævnet ikke kan være dig behjælpelig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt rette henvendelse til boligretten for yderligere informationer. Eller også kan du kontakte en advokat, Retshjælpen m.v.

 

Udlejers manglende efterlevelse af afgørelsen?

Såfremt udlejer ikke efterlever afgørelsen inden for den frist, som er oplyst i afgørelsen, kan du meddele dette til huslejenævnet. Huslejenævnet kan så herefter indberette udlejer til Grundejernes Investeringsfond.

 

Konsekvensen af indberetningen kan blive, at såfremt udlejer ikke har efterlevet tre eller flere endelige huslejenævnsafgørelser inden for en periode på 2 år, kan udlejer ved dom frakendes retten til at administrere ejendomme med udlejede beboelseslejligheder.

 

Fra 1. juli 2020 skal udlejeren betale et beløb på kr. 6.000,00 til huslejenævnet, når lejeren får fuldt medhold. Beløbet reguleres hvert år pr. 1. januar.

 

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Kontakt Retshjælpen eller en advokat for yderligere oplysninger.

By- og Kulturforvaltningen