Spring til indhold

Vedtægt for Odense Kommunes Kirkegårde

Her kan du læse vedtægten for Odense Kommunes Kirkegårde, herunder Assistens, Dalum, Korsløkke, Fredens og Risings Kirkegård.

A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold

§ 1. Odense Byråd er kirkegårdsbestyrelse for de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune.

Stk.2. Kirkegårdskontoret under By– og Kulturforvaltningen, Park og Vej, er myndighed for de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune, og bestyrer Odense Kommunes Kirkegårde i henhold til denne vedtægt samt i overensstemmelse med gældende lovgivning for området.

Stk. 3. De kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune vedligeholdes i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Odense Kommunes Kvalitetshåndbog for kirkegårde.

§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til Kirkegårdsbestyrelsen.

Stk. 2. Kirkegårdskontorets åbningstider fastsættes af Park og Vej.

Stk. 3. Kirkegårdsbestyrelsen fastsætter ordensregler for de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune. Kontaktoplysninger, ordensregler og Kirkegårdskontorets åbningstider m.v. på Odense Kommunes hjemmeside.

Begravelse og urnenedsættelse

§ 3. Alle kistebegravelser, der skal foregå på en af de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune, og alle kremeringer, der skal foretages på Odense krematorium, skal anmeldes til Kirkegårdsbestyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelse om kistebegravelse, bisættelse eller højtidelighed i Kirkegårdskapellet skal ske til Kirkegårdsbestyrelsen senest 2 hverdage før, handlingen skal foregå. Se gældende tidsfrister på Odense Kommunes hjemmeside.

Stk. 3. Ved anmeldelse sendes anmodning om begravelse eller ligbrænding samt bestillingsseddel, hvorpå det er angivet, om der skal foretages kistebegravelse eller kremering.

Stk. 4. Dødsanmeldelsen skal være godkendt af begravelsesmyndigheden.

Stk. 5. Der kan mod takstmæssig betaling finde begravelse og urnenedsættelse sted på søndage, dog ikke fra Kirkegårdskapellet.

Stk. 6. Urnenedsættelser og kistebegravelser kan senest finde sted kl. 15.00.

Stk. 7. Kistebegravelse eller kremering skal ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet). Under ganske særlige forhold kan fristen dog forlænges af Kirkegårdsbestyrelsen ifølge tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ønskes begravelse eller kremering foretaget senere end 14 dage efter dødsfaldet, skal anmelder kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 8. Taksterne for kremering, kistebegravelse og urnenedsættelse fremgår af takstregulativet.

Stk. 9. Der må kun nedsættes urner af nedbrydeligt materiale.

Stk. 10. Urnenedsættelse i anonym urnefællesplæne kan ikke overværes.

Stk. 11. Kistebegravelse i ekstraordinær dybde foretages ikke, dog med undtagelse af gravsted for Dalum Kloster på Dalum Kirkegård.

Stk. 12. Kirkeministeriet har givet tilladelse til begravelse uden kiste i de muslimske afdelinger på Korsløkke- og Risings Kirkegård. Kisten må først åbnes, når den står ved siden af graven.

Kirkegårdskapellet

§ 4. Kirkegårdskapellet, der ligger på Assistenskirkegården, kan kun anvendes til højtideligheder ved begravelse eller bisættelse.

Stk. 2. Udsmykning af Kirkegårdskapellet er ikke tilladt.

Stk. 3. For benyttelse af Kirkegårdskapellet betales i henhold til takstregulativet.

Stk. 4. Højtideligheder i Kirkegårdskapellet kan holdes i henhold til de på Odense Kommunes hjemmeside annoncerede klokkeslæt.

Stk. 5. Dog kan lørdages seneste ceremonitidspunkt kun benyttes, såfremt de forudgående tidspunkter er benyttet.

Stk. 6. Kirkegårdskapellet er lukket søn- og helligdage, 1. nytårsdag, 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Der kan ikke afholdes begravelse, bisættelse eller højtidelighed i Kirkegårdskapellet disse dage.

Krematorium

§ 5. I Odense Krematorium, der ligger i tilknytning til Kirkegårdskapellet, må der i henhold til Fyns Amts miljøgodkendelse af 31. januar 2000, kun kremeres kister, der opfylder Danske Krematoriers Landsforenings kistedeklaration.

Stk. 2. Der må ikke kremeres zinkkister.

Kiste- og urneflytning

§ 6. Ansøgning om flytning af kiste behandles af biskoppen over Fyns Stift.

Stk. 2. Ansøgning om flytning af urne, med henblik på nedsættelse på anden kirkegård, behandles af Kirkegårdsbestyrelsen.

Stk. 3. Der kan ikke flyttes kister eller urner efter gravstedets udløb, medmindre der er indgivet ansøgning herom inden gravstedets udløb. Ved urneflytning skal der altid anvendes en ny urne.

Stk. 4. Kisteopgravning og urneopgravning udføres først, når betaling herfor er registreret som modtaget. Betaling refunderes ikke, hvis det ikke er muligt at finde jordiske rester eller rester af urne/kiste.

Stk. 5. Kirkegårdsbestyrelsen sagsbehandler og håndterer, sammen med kirkegårdenes personale, alle forhold omkring urneflytninger på de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune.

B. Gravsteder

§ 7. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares, så vidt muligt. Undtaget herfra er dog gravplads for islamisk tro på Korsløkke og Risings Kirkegårde.

§ 8. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være ca. 3 m2 (vejledende mål for en kisteplads, B: 140 cm., L: 220 cm.). Der udlægges ikke børnegrave, men en kistegrav til en voksen kan erhverves og inddeles i to børnegrave.

§ 9. Størrelsen på et urnegravsted er minimum 1 m2.

§ 10. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Bestemmelserne for gravstedstypen skal altid overholdes. Odense Kommune har fastsat regler for sikring af gravminder. Reglerne kan findes på Odense Kommunes hjemmeside.

Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

Stk. 3. Forfalder et gravminde efter Kirkegårdsbestyrelsens skøn kontaktes gravstedsejer med en opfordring til at foretage istandsættelse. Tages en sådan opfordring ikke til følge, er Kirkegårdsbestyrelsen berettiget til at få det forfaldne fjernet fra gravstedet for gravstedsejerens regning, uden at gravstedets indehavere kan kræve erstatning for det, der er fjernet.

Stk. 4. Det er ikke tilladt at anbringe effekter eller materialer på gravsteder, der er i strid med bestemmelserne i denne vedtægt eller reglerne for gravstedstypen. Reglerne for gravstedstypen udleveres ved erhvervelse af gravstedet. Se gældende liste på Odense Kommunes hjemmeside over hvilke effekter og materialer, der ikke må anvendes. Kirkegårdsbestyrelsen kontrollerer, at disse bestemmelser overholdes.

Stk. 5. Når et gravsted sløjfes efter fredningsperiodens udløb, anbringes gravminderne på kirkegårdens materialeplads indtil gravstedet er udløbet, med mindre andre forhold gør, at gravmindet forbliver på sin oprindelige plads.

Stk. 6. Af hensyn til fremtidig udvikling og regulering af de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune, afgør Kirkegårdsbestyrelsen, hvor, og i hvilken rækkefølge, der kan erhverves gravsted, hvilke afdelinger/områder på kirkegårdene, der er åbne for salg samt hvilke retningslinjer, der er gældende for de pågældende gravsteder.

Stk. 7. For det katolske trossamfund og for Asa- og Vanetrosamfundet, Forn Sidr, er der udlagt særlige områder på Assistenskirkegården.

Stk. 8. Murede over- eller underjordiske gravsteder må kun opføres med særlig tilladelse fra Kirkegårdsbestyrelsen, som også træffer bestemmelse vedrørende betalingen. Gravstedets indretning og benyttelse skal foregå efter gældende lovgivning.

Stk. 9. Kirkegårdsbestyrelsen kan fastsætte særlige regler for visse gravsteder – f.eks. om hækkene og disses vedligeholdelse, tilplantningens art og omfang og gravmindernes karakter, størrelse og placering. Af hensyn til helheden skal disse regler nøje overholdes. Bestemmelsen fremgår af købesedlen.

Stk. 10. Betaling for vedligehold pr. pålagt bestemmelse, fx hækklipning, græsslåning og stenkant, skal ske i forbindelse med erhvervelse og/eller fornyelse af sådanne gravsteder.

C. Gravstedernes indhegning

§ 11. Alle servituthække plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 2. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende anlægges af Kirkegårdskontoret og skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren, medmindre andet fremgår af bestemmelserne for gravstedstypen, som udleveres ved erhvervelse.

D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

§ 12. Eksisterende beplantning, som for eksempel fritstående træer og beplantning, som har betydning for helheden på kirkegårdene, må kun fjernes med tilladelse fra kirkegården.

Stk. 2. Bestemmelserne for den valgte gravstedstype skal altid overholdes.

E. Fredningstider

§ 13. Fredningstiden for et kistegravsted er 20 år. Fredningstiden for gravsteder med nedsatte børnekister (alder 0 til 2 år) er 10 år.

Stk. 2. Fredningstiden for gravsteder, hvor der er nedsat kister af metal, egetræ eller andre hårde trætyper er 40 år.

Stk. 3. Kister, der helt eller delvist er fremstillet af kunststoffer eller andet miljøskadeligt materiale, som fx zink, må ikke anvendes til jordfæstelse og kan afvises af Kirkegårdsbestyrelsen.

§ 14. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

F. Erhvervelse af gravsted

§ 15. Når der udlægges et gravsted, sørger Kirkegårdsbestyrelsen for, at der udfærdiges et gravstedsbrev, samt at særlige vilkår for afdelingen / gravstedet udleveres.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger Kirkegårdsbestyrelsen for, at gravstedsbrevets oplysninger ajourføres.

§ 16. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:
a. har bopæl i Odense Kommune
b. er bosiddende uden for Odense Kommune og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udenbys boende. Kirkegårdsbestyrelsen kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af Odense Kommunes beboere.

Stk. 3. Overdragelsesblanket skal underskrives af både gravstedsoverdrager(e) og gravstedsmodtager(e), og registreres ved Kirkegårdsbestyrelsen og så vidt muligt på tidligere udstedt begravelsesbrev.

§ 17. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 17 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.

Stk. 2. Ved kistebegravelse og urnenedsættelse i anonym fællesplæne, udlægges kun enkeltgrav og fornyelse er ikke mulig. Der kan ikke nedsættes urner over kister i anonym kistefællesgrav.

Stk. 3. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse. Der betales i henhold til gældende takstregulativ.

§ 18. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

G. Fornyelse af gravsted

§ 19. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at foretage yderligere begravelse i et gravsted, der er omfattet af en godkendt reguleringsplan, ophører, når der er forløbet en fredningsperiode efter den senest forud for planens godkendelse foretagne begravelse, uanset om brugsretten til gravstedet måtte være erhvervet for et længere tidsrum.

Stk. 2. Et gravsted kan fornys for minimum et år ad gangen og kun i hele år. Evt. opsigelse af aftalen i aftaleperioden medfører ikke tilbagebetaling af det indbetalte.

Stk. 3. Brugsretten udløber altid den 31. december i det år, gravstedet udløber.

Stk. 4. Retmæssig(e) ejer(e) af gravsted må selv i rette tid sørge for fornyelse af brugsretten til gravstedet, såfremt vedkommende til den tid ønsker fornyelse.

Stk. 5. Kirkegårdsbestyrelsen sender fornyelsestilbud ud til den primære kontaktperson, der er kendt af Kirkegårdsbestyrelsen i 4. kvartal hvert år. Frist den 31/12 i indeværende år.

Stk. 6. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden fristens udløb, sender Kirkegårdsbestyrelsen en påmindelse med en ny frist i slutningen/ultimo december, hvoraf det fremgår, at hvis Kirkegårdsbestyrelsen ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet, inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården.

§ 20. Modtager Kirkegårdsbestyrelsen meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.


Afståelse

§ 21. Et gravsted kan ikke handles privat og kan ikke uden Kirkegårdsbestyrelsens samtykke, og udfyldelse af overdragelsesblanket, overdrages til andre.

Stk. 2. Overdragelsesblanketten skal underskrives af både gravstedsoverdrager(e) og gravstedsmodtager(e), og påtegning skal finde sted ved Kirkegårdsbestyrelsen på nyt udstedt gravstedsbrev, der erstatter tidligere udstedt gravstedsbrev.

Stk. 3. Ønsker man at fraskrive sig gravstedet inden fredningsperiodens udløb, skal samtlige gravstedsberettigede skrive under på en afståelseserklæring. Alternativt kan én person med underskrevet fuldmagt handle på familiens vegne.

H. Gravstedernes vedligeholdelse

§ 22. Kirkegårdsbestyrelsen sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje. Kirkegårdsbestyrelsen sørger endvidere for vedligeholdelsen af alle indhegninger på kirkegårdenes afdelinger.

§ 23. For afdeling M på Dalum Kirkegård gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med Kirkegårdsbestyrelsen om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

Stk. 2. Alle kendte og ukendte fællesplæner på de kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune vedligeholdes også af kirkegården.

§ 24. Vedligeholdelsen af gravstederne på kirkegårdenes øvrige afdelinger påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med Kirkegårdsbestyrelsen om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§25. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse i enhver henseende, således at det til enhver tid er i velplejet stand og fri for ukrudt.

Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, kontakter Kirkegårdsbestyrelsen gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 3 uger Er forholdene stadig ikke bragt i orden efter fristens udløb, modtager gravstedsejer en påmindelse med en frist på yderligere 3 uger. Af påmindelsen fremgår endvidere, at Kirkegårdsbestyrelsen mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte Kirkegårdsbestyrelsen inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med Kirkegårdsbestyrelsen om vedligeholdelse.

Stk. 3. Efterkommes Kirkegårdsbestyrelsens påmindelse om den manglende renholdelse ikke, udføres arbejdet for gravstedsejerens regning.

Stk. 4. Kirkegårdsbestyrelsen kan endvidere lade gravstedet sløjfe og udlægge i græs eller grus for resten af den periode, som den er erhvervet for, hvis:
a) Gravstedet konstateres forsømt tre på hinanden følgende gange, eller
b) Brugsretsindehaveren ikke tager Kirkegårdsbestyrelsens opfordring om pleje af gravstedet til efterretning og holder gravstedet i velplejet og sømmelig stand, eller
c) Brugsretsindehaveren ikke betaler for den af Kirkegårdsbestyrelsen udførte renholdelse af gravstedet efter det er konstateret forsømt, eller
d) Brugsretsindehaveren ikke lader gravstedet anlægge i henhold til de gældende bestemmelser for gravstedet.

Gravminder vil blive opbevaret indtil brugsperioden udløber. Ovenstående vil kunne ske i henhold til Bekendtgørelse af lov nr. 268 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, § 17, stk. 2.

§ 26. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

§ 27. Kirkegårdsbestyrelsen kan påtage sig renholdelse af gravsteder mod betaling for et år ad gangen efter de gældende takster.

Stk. 2. Kirkegårdsbestyrelsen kan ligeledes påtage sig vedligeholdelse af gravsteder for flere år ad gangen mod forudbetaling for alle årene.

Stk. 3. Kirkegårdsbestyrelsen kan mod betaling påtage sig at udføre anlæg af gravsteder samt andre gravstedsydelser efter aftale med den eller de brugsberettigede.

§ 28. Der må ikke udføres arbejde på et gravsted, før det er afmærket af kirkegårdspersonalet.

Stk. 2. Der må foretages indhegning med levende planter, sten eller metal, hvis ikke andet er bestemt.

Stk. 3. På gravstedet må der, hvis ikke andet er bestemt, plantes både træ- og urteagtige planter, hvis højden ikke virker generende eller skæmmende på nabogravstederne og kirkegårdens udseende i almindelighed. Al beplantning skal holdes inden for gravstedets grænse.

§ 29. Retablering efter begravelse eller urnenedsættelse sker mod betaling.

Stk. 2. Er det nødvendigt at flytte mindesten, gitter, planter mv. på grund af kistebegravelse eller urnenedsættelse i et gravsted, sker dette mod betaling og for gravstedsindehaverens egen risiko. Planter, der kan bruges igen, opbevares midlertidigt på gravstedet eller i kirkegårdens planteindslag.

I. Takster

§ 30. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstregulativ, som kan ses på Odense Kommunes hjemmeside.

J. Ordensbestemmelser

§ 31. De kommunalt bestyrede kirkegårde i Odense Kommune er indviede steder, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor opføre sig sømmeligt, når man færdes på kirkegårdene.

Stk. 2. Uvedkommende færdsel på kirkegården og gravstederne er ikke tilladt.

Stk. 3. Hunde skal føres i snor.

Stk. 4. Kørsel og parkering med motorkøretøjer må kun ske på kirkegårdenes veje og kun med ærinde på kirkegårdene.

§ 32. Odense Byråds afgørelser i henhold til denne vedtægt, bortset fra spørgsmål om takster, kan indbringes for Kirkeministeriet.

§ 33. Vedtægten er godkendt af Odense Byråd, og erstatter de af Byrådet og Kirkeministeriet tidligere godkendte vedtægter.

By- og Kulturforvaltningen