Spring til indhold

Vedligeholdelse af brønd eller boring

Forhold der gør sig gældende ved vedligehold af brønde og boringer.

Det er vigtigt, at brønden eller boringen er i god stand for at sikre en god vandkvalitet og for at undgå forurening af grundvandet.

Hvis du er i tvivl om brøndens eller boringens tilstand, anbefaler Odense Kommune, at du kontakter en fagmand (en brøndborer), som kan vurdere brøndens eller boringens tilstand og evt. foretage den nødvendige udbedring. GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) har en liste over borefirmaer med A-bevis.

Krav til brønde

• Brønden skal være indrettet, så den er tæt ned til vandspejlet. Det vil sige med et helt og tætsluttende dæksel og en tæt brøndvæg. 
• Brøndkanten bør være hævet mindst 30 cm over terræn.
• Pumperørets tilslutning skal være tæt. 
• Terrænet bør inden for en afstand af mindst 2 m fra brønden være dækket af et tæt betonlag med fald bort fra brønden. 

Se evt. skitse med brøndsætningsvejledning, jf. DS 441.

Krav til boringer

• Tørbrønden omkring en boring skal være udført med tætte sider, tæt bund samt et helt og tætsluttende dæksel. 
• Gennemføringer af rør og kabler skal være vandtætte. 
• Der må ikke stå vand i tørbrønden. 

Afstand til muligt forurenende kilder

Du bør også sørge for, at spildevandsledninger, opbevaringsplads til husdyrgødning og ensilage, olietank og lignende placeres i god afstand fra din boring eller brønd, og at ledninger, tanke mv. er intakte. 

Du kan finde de beskrevne normer i Dansk Ingeniørforenings norm DS 441, der indeholder vejledende afstandskrav. 

Klima- og Miljøforvaltningen