Spring til indhold

Sådan læses resultatet af vandprøven

Forenklet kontrol er en standardundersøgelse, der benyttes til undersøgelse af vandet i private vandforsyningsanlæg, såsom brønd. boringer og kilder. Her kan du se forklaring på analyseresultater af vandprøver.

Analysens resultat viser om vandet er egnet til drikke- og husholdningsbrug.

Resultatet giver også en indikation af, om brønden/boringen er tæt.

Analysen - en såkaldt ”forenklet kontrol” - af vandet fra brønden/boringen ser på:

1. Vandets udseende og lugt
2. Ledningsevne
3. pH
4. Indhold af nitrat
5. Indhold af arsen
6. Coliforme bakterier
7. E. coli
8. Kimtal ved 22 °C

 


Er vandkvaliteten i orden, vil der gå ca. 5 år inden næste analyse skal foretages.

 

Hvis kvaliteten ikke er i orden

Hvis vandkvaliteten ikke er i orden, vil kommunen meddele dig, som ejer brønden eller boringen, hvornår næste analyse skal foretages og om din brønd/boring eventuelt skal udbedres.

Hvis vandkvaliteten gentagne gange ikke overholder kravværdierne til drikkevand, kan kommunen stille krav om, at din ejendom tilsluttes et vandværk. 

 

Forklaring på analyser, der indgår i forenklet kontrol af drikkevandet og af kravværdierne til drikkevandet:

Forenklet kontrol

Forenklet kontrol er en standardundersøgelse, der benyttes til undersøgelse af vandet i private vandforsyningsanlæg (brønd/boring/kilde). I forenklet kontrol indgår: 


Vandets udseende og lugt

Drikkevand bør være klar, farveløst, uden bundfald og fri for afvigende lugt.

Bakterier, svampe og andre faktorer kan påvirke vandets lugt, smag og udseende.

Svampe i vandet kan bevirke, at det får en muggen lugt og smag.

Gulfarvning kan skyldes et højt jernindhold (okker), og gulfarvning kombineret med dårlig smag tyder ofte på et højt indhold af organisk stof og et lavt iltindhold. 

 

Ledningsevne

Er et udtryk for vandets indhold af opløste salte, og en lav ledningsevne kan give vandet en ufrisk (flad) smag.

Ledningsevnen skal være mindst 30 mS/m. 

 

pH

Er en betegnelse for surhedsgraden.

Lavt pH kan skyldes, at vandet er kalkfattigt. Lavt pH mellem 5 og 6,5 er ikke sundhedsfarligt, men kan være korrosionsfremkaldende over for metaller i installationer. Der kan som følge heraf være øget indhold af f.eks. kobber, nikkel og zink i vandet.

pH kan reguleres ved hjælp af et kalkdoseringsanlæg. Det kræver ikke tilladelse at montere et kalkdoseringsanlæg, men kommunen skal informeres om det.

pH bør være mellem 7 og 8,5. 

 

Nitrat

Grundvandet indeholder normalt ikke nitrat i større mængder, men overdreven brug af gødning, der indeholder stoffet, kan medføre, at en del af det føres med nedbøren til grundvandet.

Den hyppigste årsag til en forhøjet værdi i brøndvand er dog indtrængen gennem utætheder i brøndvæg eller dæksel.

Indtagelse af vand med nitratindhold over 50 mg/l kan være sundhedsfarligt for spædbørn (børn under 1 år). De røde blodlegemers ilttransport kan nedsættes, så spædbarnet ikke får den iltmængde, det har brug for. Tilstanden har givet anledning til betegnelse ”blå børn”.

Den højst tilladelige værdi i drikkevand er 50 mg/l.

Der er i første kvartal 2018 publiceret en større dansk undersøgelse fra Århus universitet vedrørende sammenhæng mellem tarmkræft og koncentrationen af nitrat i drikkevand, hvor der er en forøget risiko ved koncentrationer helt ned til 4 mg/l. 

 

Arsen

Arsen er et grundstof, som findes naturligt i grundvandet.


Indtag af for meget arsen gennem længere tid kan have en sundhedsskadelig effekt, idet arsen er et kræftfremkaldende stof. Den højest tilladelige værdi i drikkevand er 5 mg/l. 

 

Kimtal ved 22° C

Er det udtryk for vandets indhold af bakterier, der kan vokse ved denne temperatur, og som lever af organisk stof. Disse bakterier findes ikke i uberørt grundvand.

En forhøjet værdi af kimtal ved 22° C tyder på, at bakterierne tilføres fra brøndens omgivelser eller formerer sig ved hjælp af vandets næringsindhold.

En forhøjet værdi er ofte uden betydning for sundheden.

Den højst tilladelige værdi i drikkevand er 200 pr. ml. 

 

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier forekommer ikke i uberørt grundvand, men de lever og formerer sig i overfladevand, i jord og på planter.

Coliforme bakterier i brøndvandet tyder derfor på, at f.eks. overfladevand trænger ind gennem utætheder i brøndvæg eller dæksel, og vandet kan derfor være sundhedsfarligt. Men det kan også være uskadeligt.

Coliforme bakterier må ikke kunne påvises i drikkevand. 

 

Escherichia coli (E. coli)

E. coli lever normalt i menneskers og varmblodede dyrs tarmkanal.

Påvisning af disse bakterier i drikkevandet er ensbetydende med, at kloakvand, ajle eller lignende trænger ind i brønden.

Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier, som f.eks. Salmonella eller Campylobacter i vandet. Det betragtes derfor som sundhedsfarligt og bør ikke drikkes eller anvendes til madlavning uden at være kogt.

E. coli må ikke kunne påvises i drikkevand.

 

Andre undersøgelser

I forenklet kontrol indgår ikke undersøgelse for andre stoffer end de nævnte. Hvis du ønsker at få drikkevandet undersøgt for indhold af sprøjtemidler (pesticider), olie, benzin og opløsningsmidler eller andre stoffer, bedes du rette henvendelse herom til laboratoriet. 

Klima- og Miljøforvaltningen