Spring til indhold

Kontrol af vandkvaliteten

Kontrol af vandkvaliteten for private brønde og boringer.

Odense Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten fra private brønde og boringer, hvis disse forsyner mere end en husstand og/eller har et kommercielt eller offentligt formål.

 

Det er besluttet, at vandkvaliteten skal undersøges hvert 5. år.  Vandprøverne skal udtages og analyseres af et godkendt laboratorium (akkrediteret af DANAK – det danske akkrediteringsorgan). Det pågældende laboratorium skal efterfølgende sende en kopi af analyserapporten til Odense Kommune. 


Kommunen tager kontakt til ejeren, når det er tid til kontrol.

Kontrollen betales af ejendommens ejer og kan variere i pris, alt afhængigt af, hvilket laboratorium ejeren vælger til at analysere vandprøverne. 

For de private brønde og boringer, der ikke længere er underlagt obligatorisk kontrol, sender kommunen en påmindelse hvert 5. år med anbefaling om, at der foretages kontrol af vandet.  

 

Læs også: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

 

Sprøjtemidler/miljøfremmede stoffer

Det er vigtigt, at du er forsigtig med forurenende aktiviteter i nærheden af brønden/boringen, herunder håndtering af f.eks. sprøjtemidler og olie.

 

Vand fra private brønde og boringer analyseres normalt ikke for sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer. Derfor vil en forurening normalt ikke blive opdaget ved en forenklet kontrol, der er en standardundersøgelse.

 

Godkendte laboratorier

Laboratorier, der er godkendt til at gennemføre og analysere vandprøver (ikke en fuldstændig liste):


Eurofins
Højvang Laboratorier A/S
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Al North/Agrolab

Klima- og Miljøforvaltningen