Spring til indhold

Et sprogligt fundament er vigtigt

Børn- og Ungeforvaltningens strategi for børn og unges sprog i dagtilbud og skole sætter rammer og retning for de professionelles arbejde med sprogindsatsen, fra de møder forældre og børn første gang til og med skole.

Dagtilbudsloven, folkeskoleloven og Odense Kommunes politikker udstikker samlet set rammerne for sprogarbejdet for Børn- og Ungeforvaltningens medarbejdere – et arbejde, der hviler på et forskningsmæssigt dokumenteret grundlag, og som fremmer sammenhæng og kvalitet i indsatsen for børn og unge i et 0-18-årsperspektiv. 


Sprog er en fælles betegnelse for det talte og det skrevne sprog. De 4 sprogfærdigheder: læse, skrive, lytte og samtale er sammenhængende færdigheder, der udvikles i tæt samspil med hinanden. Sprog er under udvikling livet igennem og udvikles i sociale fællesskaber. Barnets og elevens kommunikative og sproglige udvikling foregår i en social sammenhæng i relation til og i interaktion med andre børn og voksne.

Barnets og elevens trivsel og evne til at indgå i fællesskaber er af betydning for sprogudviklingen. Egenskaber som mod, ihærdighed og optimisme er befordrende for barnet og elevens sprogudvikling.


Sprog og læsning hænger sammen. Vi ved i dag, at en elevs læsefærdigheder i 6. klasse kan føres tilbage til barnets sprogfærdigheder i førskolealderen. Det er således afgørende at arbejde for dagtilbud af høj kvalitet, hvor sprogarbejdet er indtænkt i alle hverdagens aktiviteter og i de lovbundne læreplanstemaer. En tidlig indsats i forhold til børns sproglige udvikling er af særlig betydning for børn, der ikke taler et alderssvarende dansk. Børn og unge skal mødes af medarbejdere, der støtter dem i at indgå i sproglige fællesskaber, der giver dem mulighed for at udvikle deres dansksproglige, begrebsmæssige, kommunikative og skriftsproglige færdigheder. 


Udmøntningen af strategien er i Børn- og Ungeforvaltningen et fælles ansvar imellem Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Sundhed og Forebyggelse.

Børn- og Ungeforvaltningen