Spring til indhold

Indledning til anbefalinger

Task Force Klimaneutral 2030: Odense på vej mod klimaneutralitet!

Klimaet er den måske største fælles og globale udfordring, vi står overfor i dag. Arbejdet med at sikre et bæredygtigt klima er afgørende for vores og kommende generationers trivsel og velfærd. Skal vi løse udfordringen, kræver det både en global, national og lokal indsats.

 

Odense Byråd har besluttet, at Odense skal være en storby med omtanke – en klimaneutral storby senest i 2030. Målsætningen om at gøre Odense klimaneutral senest i 2030 er meget ambitiøs – og mere ambitiøs end den nationale danske målsætning.

 

Målsætningen er realistisk, men forudsætter, at der gennemføres markante forandringer. Det kræver modige politiske beslutninger og prioriteringer på kort og lang sigt, da forandringerne ikke kommer af sig selv. En række midler må tages i brug, og både klimavenlige teknologier og adfærdsændringer kommer til at spille en rolle. Forandringen af Odense kommer til at kræve både investeringer, strukturelle ændringer og ændringer i adfærd – blandt andet i form af ændret infrastruktur, nye transportvaner og nye forbrugsvaner. Derfor skal der sættes fuld kraft på implementeringen af de politiske beslutninger.

 

Forandringerne vil hverken være lette eller populære blandt alle, men nødvendige for at nå målet. At gennemføre så store forandringer er naturligvis udfordrende, men samtidig fyldt med nye muligheder for byen, byens erhvervsliv og byens borgere. Som eksempel kan nævnes muligheder for at: 1) udvikle en grønnere og mere levende by, der fokuserer på bæredygtig transport, 2) gøre det lettere og hurtigere for odenseanerne at omsætte deres gode intentioner til klimavenlige handlinger, 3) skabe et attraktivt sted for borgere og virksomheder at slå sig ned, og 4) vise omverdenen, at det ved fælles kraft er muligt at skabe klimavenlige rammer og resultater. Hvis Odense står sammen og har en fælles forståelse, kan Odense nå i mål.

 

Odense Kommune skal tage klimalederskabet på sig og sætte retningen i udviklingen af en grønnere og mere klimavenlig by. Kommunen og byrådet skal gå forrest, men ikke gå alene. Forandringernes karakter kræver, at alle – både borgere, virksomheder og offentlige institutioner – står sammen og bidrager til udviklingen. Kommunen har kun direkte indflydelse på en meget lille del af byens samlede CO2-udledning. Odense kommer derfor kun til at lykkes, hvis hele byen arbejder sammen og erkender, at det er en fælles opgave. Det er ikke kun politikerne, der skal vise vejen. Det er hele byen, der sammen skal skabe Odenses grønne fremtid!

 

Vi mener, at Odenses ambition om klimaneutralitet i 2030 er realistisk og vejen at gå. Opgaven er kompleks, men vi mener, at Odense kan lykkes. Vi ved, at det kommer til at kræve en stor og langsigtet indsats af alle, men mener, at gevinsten vil komme alle i Odense til gavn – både på kort og lang sigt.Hvordan kommer Odense i mål?

Vi har i vores anbefalinger fokuseret på tiltag, der er afgørende for, at Odense Kommune kan komme i mål med ambitionen om klimaneutralitet i 2030. Men ambitionen kræver som nævnt hele byens indsats. Der er derfor behov for, at også erhvervslivet, borgerne og civilsamfundet tager opgaven på sig, går forrest og bidrager.

Vores anbefalinger har karakter af strategiske indsatsområder, der sætter en retning for målet om klimaneutralitet. Der er ikke tale om en konkret plan, der ned i detaljen anviser, hvordan Odense bliver klimaneutral. Det er tale om de strategiske indsatsområder, som vi mener er helt afgørende, at Odense tager fat på for at nå målet. 

Odenses ambition om klimaneutralitet følger internationale standarder og fokuserer derfor på de CO2-udledninger, der finder sted inden for kommunegrænsen (scope 1 og 2). Det omfatter eksempelvis bilkørsel i Odense eller varme- og elforbrug i en virksomhed i Odense.

CO2-udledninger, der finder sted uden for kommunegrænsen, er derimod ikke talt med (scope 3). Heller ikke selvom de opstår som et resultat af aktiviteter inden for kommunegrænsen. Eksempler er internationale flyrejser eller varer produceret udenfor kommunen. 

Som følge heraf fokuserer vores anbefalinger primært på reduktioner af udledningen indenfor scope 1 og 2. Det betyder dog ikke, at det ikke også er relevant at reducere udledningen indenfor scope 3.

 

 

Forventede effekter ved anbefalingerne  

Det er task forcens vurdering, at det er nødvendigt, at Odense arbejder med alle anbefalingerne for at nå ambitionen om klimaneutralitet senest i 2030. Tilsammen vil tiltagene fører Odense i den rigtige retning og tæt på målet om klimaneutralitet. Hvis et eller flere elementer udelades, vil det derfor være nødvendigt at foretage yderligere handlinger på andre områder. De præcise effekter af anbefalingerne nedenfor er vanskelige at forudsige. De påvirkes i vidt omfang af udviklingen såvel regionalt som nationalt og internationalt. Det er derfor afgørende, at Odense Kommune kontinuerligt følger effekterne af handlinger og indsatser, så de løbende kan justeres og tilpasses. 

Nedenfor har vi indenfor de store indsatsområder angivet et overordnet estimat for, hvor Odense kan finde de nødvendige CO2-reduktioner for at nå målet om klimaneutralitet. Det fremgår på den baggrund, at de store reduktioner skal findes gennem CO2-fangst, markant reduktion af udledningen på transportområdet samt reduktion af udledning fra energiproduktionen. Hertil kommer mindre øvrige tiltag som eksempelvis naturbaseret CO2-fangst.

 

Figur: Nødvendige reduktioner på de store indsatsområder hvis Odense skal blive klimaneutral senest i 2030. Modsvarer den forventede CO2-udledning på ca. 490.000 ton årligt fra rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”.

 

 


Læs alle anbefalinger her:

#1: Etabler CO2-fangst på Fynsværket

#2: Gør hele energiforbruget i Odense CO2-neutralt

#3: Indfør nulemissionszoner senest i 2030

#4: Trafikplan for Odense, der fremmer aktiv og grøn transportadfærd

#5: Maksimer CO2-optag i naturen

#6: Odense Kommune skal gå foran

#7: Tag lokalt klimalederskab og facilitér grønne partnerskaber

#8: Synliggør den grønne dagsorden og fokuser på adfærdsændringer

#9: Vedtag 2025-delmål og etabler stærk organisatorisk forankring af klimaindsatsen

#10: Opgør og reducer klimaaftrykket fra forbrug i scope 3

Borgmesterforvaltningen