Spring til indhold

Anbefaling #2:

Gør hele energiforbruget i Odense CO2-neutralt

Danmark er et foregangsland, når det kommer til vedvarende energi. De oplagte kilder i Danmark er blandt andet vindmøller og solceller. En del af odenseanernes energiforbrug kommer fortsat fra fossil energiproduktion på Fynsværket. Andelen forventes dog at falde over de kommende år i takt med den nationale omstilling til vedvarende energi.

 

Odense bør dog ikke læne sig tilbage og vente på den nationale omstilling til vedvarende energi. Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune tager aktivt klimalederskab og prioriterer områder i kommunen til produktion af vedvarende energi. Kommunen har en helt central rolle i relation til at bestemme, hvordan arealer indenfor kommunegrænsen anvendes. Grundet den høje bebyggelsesgrad er det ikke realistisk at opstille rentable vindmøller indenfor kommunens geografi. 

Task Forcen anbefaler derfor, at Odense Kommune aktivt prioriterer etablering af solceller indenfor kommunen. Dels ved at udpege landarealer indenfor kommunens geografi og dels ved at skabe muligheder og gunstige vilkår for etablering af solceller på tage af både offentlige og private bygninger. Odense Kommune skal endvidere fra starten indtænke muligheden for lokal energiproduktion, lagring og anvendelse i forbindelse med etablering af nye boligområder. 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune tager initiativ til et strategisk samarbejde med de øvrige fynske kommuner om udpegning og prioritering af arealer på tværs af kommunerne, der kan udlægges til opstilling af solceller. Herved kan Odense understøtte en grøn energiproduktion og samtidig tage lederskab for den grønne omstilling på Fyn. 

Task Forcen anbefaler, at der frem mod 2025 udarbejdes en konkret plan for udfasning af gas- og oliefyr som varmekilde. Det kan enten være ved skift til individuelle varmepumper, eller ved udvidelse af Fjernvarme Fyns forsyningsområde, hvor det er samfundsøkonomisk optimalt. 

Task Forcen anbefaler, at Odense går foran ift. at understøtte samspillet mellem el, fjernvarme og den stigende mængde biogas i gassystemet, udnytte mulighederne i energilagring og mulighederne i et mere fleksibelt energiforbrug – altså alt det som samlet set kaldes sektorkobling. En plan herfor skal udarbejdes af relevante aktører på området – herunder Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Nature Energy – og meget gerne i samspil med de øvrige kommuner på Fyn.

Udvidelsen af forsyningsområdet kan ligeledes ske udover Odense Kommunes grænser til de øvrige fynske kommuner. Dette vil bidrage direkte til den fælles fynske målsætning om 80 procent CO2-reduktion i 2030 i ”Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid”. Ved udvidelse af forsyningsområdet kan der ligeledes være mulighed for, at de øvrige fynske kommuner kan få adgang til grøn varme.

 

 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

  • Odense Kommune skal som myndighed prioritere muligheder for opstilling af solceller indenfor kommunens geografi.
  • Odense Kommune skal tage initiativ til et strategisk samarbejde med de øvrige fynske kommuner om at koordinere og samtænke indsatsen for flere solcelleanlæg på Fyn.
  • Odense Kommune skal etablere dialog med relevante interessenter – herunder private virksomheder, der har interesse i at opføre og drive solcelleanlæg. 
  • Odense Kommune skal sammen med Fjernvarme Fyn og Energi Fyn arbejde målrettet for udfasning af alle gas- og oliefyr i kommunen. Private og virksomheder i Odense, der benytter gas- eller oliefyr til opvarmning, skal skifte til anden varmeforsyning snarest muligt og inden 2030.
  • Fjernvarme Fyn kan sammen med de fynske kommuner med fordel arbejde for en yderligere udbredelse af fjernvarmens forsyningsområde udenfor
  • Odense Kommune. Odense Kommune bør samle de forskellige forsyningsarter og udvikle en samlet plan for optimering af samspillet, så overskudsenergi og energiinfrastrukturen udnyttes til lavere energiforbrug, lavere energiregning og hurtigere udfasning af fossil energi.

Hvad er effekten?

  • Den nationale omstilling til vedvarende energiproduktion forventes at bidrage med en reduktion på ca. 80.000 ton CO2 årligt ift. Odenses energiforbrug. 
  • Udfasning af gas- og oliefyr i Odense Kommune kan reducere CO2-udledningen med ca. 20.000 – 25.000 ton pr. år i 2030. 

Såfremt ca. 15 procent af tagfladerne i Odense Kommune udnyttes til solceller, vil det kunne bidrage med en elproduktion, der svarer til ca. 10 procent af Odenses forventede elforbrug i 2030. 

 

 

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen