Spring til indhold

Anbefaling #5:

Maksimer CO2-optag i naturen

Træer

Odense Kommune har en ambition om at være Danmarks grønneste storby. Det grønne bidrager til en flottere by, bedre fysisk og mental sundhed for borgerne, understøtter udviklingen af gode fællesskaber og beskytter biodiversiteten.

 

Ambitionen om at være Danmarks grønneste storby spiller desuden sammen med målsætningen om at være klimaneutral senest i 2030. Det skyldes, at naturen i sig selv rummer muligheder for CO2-optag. Såkaldte naturbaserede løsninger er dermed et oplagt redskab i den grønne omstilling.

 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune maksimerer CO2-optag i naturen. Et af værktøjerne til at maksimere CO2-optaget i naturen er, at kommunen aktivt prioriterer mere skovrejsning inden for kommunens geografiske område. Konkret ved rejsning af større skovarealer eller ved at indtænke beplantning af træer, buske og planter alle de steder, hvor det er muligt, herunder særligt i udviklingen af nye byområder.

 

Et andet værktøj er udtagning af lavbundsjorder fra landbrugsproduktion. Når lavbundsjord drænes og bruges til landbrugsproduktion, frigives kulstof fra jorden. Modsat fastholdes CO2 i jorden, når lavbundsjorden oversvømmes. Derfor bidrager det til en mindre CO2-udledning at udtage lavbundsjord fra landbrugsproduktion. Odense Kommune skal i den forbindelse opsøge initiativer og evt. puljer fra nationalt hold og udnytte de muligheder, der kan opstå i forbindelse med en national strategi for den grønne omstilling af landbruget.

 

Endeligt har ålegræs et stort potentiale for at optage og lagre CO2. I Odense Fjord er der allerede et pilotforsøg i gang som Odense Kommune bør følge og på baggrund heraf prioritere udbredelsen af ålegræs i Odense Fjord.

 

 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

 

  • Odense Kommune skal gå i dialog med Vandcenter Syd, Skov- og Naturstyrelsen samt relevante fonde ift. at prioritere skovrejsning over udstykning til bebyggelse i opdateringen af lokalplaner.
  • Odense Kommune skal gå i dialog med lokale landsmænd ift. at udtage mest mulig lavbundsjord inden for kommunens areal. Dette skal ske som del af en national strategi for omstilling af landbruget.
  • Odense Kommune og Syddansk Universitet skal i samarbejde afsøge mulighederne for at plante ålegræs langs Odense Fjord.

 

Hvad er effekten?

  • For skovrejsning er der jf. Kommuneplan 2020-32 potentielt mulighed for at rejse ny skov på et areal svarende til ca. 9.400 ha. Rejses der skov på 10 procent heraf, vil det give en effekt på 8.930 ton CO2 i år 0-10, 21.620 ton CO2 i år 10-20 og gennemsnitligt 15.510 ton CO2 over år 0-100.
  • For lavbundsjord er der i Odense Kommune et potentiale på 500 ton CO2 årligt ved udtagning heraf. Potentialet er beregnet på, at der vurderes at være 50 ha egnet areal i Odense Kommune.
  • For ålegræs vurderes det, at der er et potentiale på ca. 6.000 – 10.000 ton CO2 pr. år voksende frem mod 2030.

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen