Spring til indhold

Anbefaling #3:

Indfør nulemissionszoner senest i 2030

Knap halvdelen af Odenses CO2-udledning kom i 2019 fra transport. Odense Kommune forventer, at antallet af personbiler i Odense stiger fra ca. 80.000 til ca. 98.000 frem mod 2030. Som følge af den nationale omstilling til vedvarende energi vil udledningen fra energiområdet falde. Tilsammen betyder det, at transporten i 2030 vil udgøre langt størstedelen af Odenses CO2-udledning.

Odense Kommune har reelt mulighed for at påvirke ca. 80 procent af CO2-udledningen fra trafikken i Odense, da ca. 20 procent af CO2-udledningen stammer fra gennemkørende trafik (primært motorvejstrafik). 

Odense Kommune har allerede stor erfaring med tiltag, der skal anspore borgerne til at ændre transportadfærd. Disse tiltag skal selvfølgelig udvikles yderligere, men det er helt nødvendigt, at Odense Kommune også iværksætter tiltag, der hæmmer den fossile transport. Der er behov for markante strukturelle ændringer, ændringer af odenseanernes transportadfærd og valg af transportmidler for at realisere målet om klimaneutralitet. Det er derfor nødvendigt at iværksætte både anbefaling 3 og 4, og at det sker i sammenhæng.

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune reducerer CO2-udledningen fra trafikken med minimum 150.000 ton i 2030. Det kræver, at den fossile vejtrafik i Odense reduceres med 57 procent. Det svarer til, at fossile køretøjer i 2030 skal køre ca. 2,5 mio. km. færre i Odense om dagen. 

For at nå målet om en reduktion på 150.000 ton CO2 skal Odense Kommune særligt sætte skub i udskiftningen af fossile biler i Odense inkl. varetransport. Den nationale målsætning er pt., at 20 procent af personbilerne er elbiler i 2030. Det er dog langt fra tilstrækkeligt for Odense. Til sammenligning vil et ambitiøst mål om 40 procent elbiler i Odense i 2030 reducere CO2-udledningen med ca. 70.000 ton i Odense. Omstillingen til elbiler er således helt nødvendig, men dog langt fra tilstrækkelig til at nå målet om klimaneutralitet. 

Task Forcen anbefaler derfor, at Odense Kommune indfører strukturelle tiltag, der understøtter reduktionen af fossil transport og sætter skub i omstillingen til elbiler. Det skal konkret ske ved at etablere nulemissionszoner – områder, hvor vejene kun må bruges af biler uden forbrændingsmotor - i Odense inden 2030. Det anbefales, at Odense Kommune udarbejder en konkret plan for zoneafgrænsninger, indfasningshastighed, mål for andel af elbiler mv., der i samspil med øvrige tiltag (se anbefaling #4) sikrer, at målsætningen om en samlet CO2-reduktion på 150.000 ton fra trafikken kan realiseres i 2030. Det anbefales i den forbindelse, at en sådan plan besluttes senest i 2023, så borgere og virksomheder kan nå at indrette sig efter planerne i deres investeringer og hverdag. Det er i den forbindelse vigtigt, at relevante parter, herunder borgere og erhvervslivet i Odense, inviteres med i det forberedende arbejde. 

En model for indfasning af nulemissionszoner kunne være, at zonerne gradvist udrulles indefra og ud – startende med ring 1, herefter ring 2 og så ring 3, jf. illustration. Indførelse af en nulemissionszone indenfor ring 2 vil medføre en CO2-reduktion på ca. 92.000 ton i 2030, hvis elbiler samtidig udgør 40 pct. af bilerne i Odense.  Det er afgørende, at denne anbefaling suppleres med tiltag, som understøtter ændringer i transportadfærden, så flere tager cyklen, bussen eller letbane i hverdagen, jf. anbefaling #4. Dertil kommer, at kommunen bør understøtte private aktørers mulighed for at investere i en veludbygget lade-infrastruktur til det stigende antal elbiler, som borgene i Odense vil købe i det kommende årti.

 

 

 

 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

  • Odense Kommune skal etablere nulemissionszoner senest i 2030. En konkret plan for afgrænsning og indfasningshastighed for nulemissionszoner samt mål for omstilling til elbiler skal vedtages senest i 2023, så erhvervsliv og borgere har tid til at indstilles sig efter beslutningen.   
  • Odense Kommune skal sammen med erhvervslivet og eksperter kigge på en løsning for varelevering og erhvervstransport, så erhvervslivet kan fungere indenfor zonen og indfasning sker i samarbejde. 
  • Odense Kommune skal ved overgangen til nulemissionszonerne etablere større Park+Ride+Bike anlæg, så det er muligt at parkere bilen gratis udenfor zonen og stige om til cykel, bus eller letbane.
  • Odense Kommune skal i partnerskab med erhvervslivet etablere omlastningscentraler og lade-faciliteter, som understøtter den grønne omstilling. 
  • Odense Kommune skal udarbejde en strategi for udvikling af lade-infrastruktur i byen, herunder gradvist sikre adgang til opladning for kommunes ansatte og en parkeringsstrategi, der understøtter overgangen til elbiler og effektiv udnyttelse af lade-infrastrukturen. 

Hvad er effekten?

Odense Kommune skal reducere CO2-udledningen fra transport med 150.000 ton CO2 årligt senest fra 2030. Det skal ske på baggrund af den samlede effekt af anbefaling #3 og #4.

 

 

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen