Spring til indhold

Anbefaling #8

Synliggør den grønne dagsorden og fokuser på adfærdsændringer

Den menneskelige adfærd er i hjertet af klimaudfordringen. Ændringer i vores adfærd er et helt afgørende element for at reducere udledningen af CO2. Selv med tekniske muligheder for at indfange CO2 eller ved at omstille energiproduktionen til vedvarende energi vil det fortsat være afgørende at fokusere på adfærdsændringer. Målet om klimaneutralitet kommer ikke til at kunne opfyldes uden, at der foretages væsentlige ændringer i borgernes adfærd over det kommende årti. Det handler om ændringer i, hvordan vi transporterer os, hvad og hvordan vi køber ind, og hvordan vi forbruger helt generelt. 

Ved klimavenlig adfærd forstår vi enhver handling, den enkelte borger eller fællesskabet foretager, der sigter mod at begrænse det klimamæssige aftryk eller binde CO2.

 

Det er ikke alene den enkelte, der har ansvaret for klimakrisen og derfor heller ikke den enkelte, der alene har ansvaret for at løse den. Det er som fællesskab og ved at stå sammen om en ny retning for en klimavenlig storby, at Odense skal få de nødvendige forandringer til at ske. Det er gennem fællesskabet, i relationerne, i byrummet, på arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionen og i fritidslivet, at odenseanerne skal få det til at ske sammen. Ud af fællesskabet vokser nye normer og nye måder at gøre tingene på som over tid vil gøre det lettere, bedre, sundere og sjovere at leve i Odense. Byen kan som et levende fællesskab tage kollektivt ansvar og igennem mange små handlinger bidrage til at opnå klimaneutralitet. 

Som udgangspunkt har langt de fleste borgere og virksomheder i Odense gode intentioner på klimaets vegne. Det er dog langt fra alle de gode intentioner, der omsættes til handling. Nøglen er at gøre det indlysende, attraktivt, let og givende at leve og være klimavenlig i Odense. 

Odense Kommunes borgerpanelundersøgelse:

 • 91 procent af respondenterne mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at reducere CO2-udledningen
 • 21 procent af respondenterne afholder sig fra klimavenlige handlinger på grund af manglende økonomi
 • 16 procent af respondenterne afholder sig fra klimavenlige handlinger, fordi der mangler klimavenlige valgmuligheder i hverdagen (fødevarer, transportmuligheder mv.)
 • 12 procent af respondenterne afholder sig fra klimavenlige handlinger, fordi de mangler viden


Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune synliggør den grønne dagsorden. Konkret gennem borgerinddragelse og samskabelse, og med det klare formål at inspirere og motivere til flere klimavenlige valg og normer i hverdagen. Indsatsen skal bygge på en fortælling om, hvordan Odense kan blive endnu mere attraktiv på for både borgere og erhvervsliv, ved at blive klimaneutral. Adfærdsdesign bør være et centralt greb, som Odense Kommune aktivt anvender for at understøtte, at viden og gode intentioner også omsættes til faktisk handling til gavn for den enkelte og fællesskabet.

 


Hvad skal der ske: 

 • Odense Kommune skal etablere et klimahus – et grønt samlingssted og informationshus, der skal folde visionen omkring den klimaneutrale by ud – inspireret af den røde boks omkring omdannelsen af TBT. Herudover skal huset være udgangspunkt for borgerinddragelse og samskabelse, udvikling af klimavenlige aktiviteter, engagement og inddragelse af byens erhvervsliv.
 • Odense Kommune skal i relation til klimahuset etablere et klimakorps af klima-ambassadører, der inspirerer, motiverer og lærer andre at leve klimavenligt. 
 • Odense Kommune skal afsætte et konkret budget til udviklingen af adfærdsrettede projekter og partnerskaber med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund. 
 • Odense Kommune skal synliggøre arbejdet med klimaneutralitet og fejre fremskridt – f.eks. gennem uddeling af priser, gennemførelse af events og inddragende aktiviteter.
 • Odense Kommune skal løbende synliggøre fremskridt i realiseringen af målet om klimaneutralitet – f.eks. ved etablering af et ”klimabarometer”, hvor alle kan følge med.
 • Odense Kommune skal i tæt samarbejde med borgerne udarbejder et katalog med mikrohandlinger, der kan understøtte og fremme klimavenlig adfærd.
 • Odense Kommune skal i samarbejde med uddannelsesinstitutioner uddanne fremtidens borgere med et tydeligt fokus på klimaindsatsen.

 

Hvad er effekten?

 • Den præcise effekt af synliggørelse af den grønne dagsorden samt adfærdsændringer er vanskelig at opgøre konkret. 

 • Det er samlet set task forcens vurdering, at det er afgørende for Odenses mulighed for at blive klimaneutral, at hele byen står bag målet. Derfor er det også essentielt, at den grønne dagsorden promoveres, og at der arbejdes med konkrete adfærdsrettede projekter, målrettet såvel den enkeltes adfærd som forskellige fællesskaber. 
 

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen