Spring til indhold

Anbefaling #4: 

Trafikplan for Odense der fremmer aktiv og grøn transportadfærd

Infrastruktur og transport skaber og definerer byer. Transportstrømme bestemmer hvilke rum i byen, der kan bruges til at opholde, bevæge, lege og hvile sig i. Byplanlægning er derfor et vigtigt værktøj i målet om en klimaneutral by, som er attraktiv at bo og opholde sig i. Derfor er der brug for tiltag, der fokuserer på de kvaliteter, der er for byens rum når gang, cykling og kollektiv trafik fremmes og får førsteprioritet i trafikafviklingen.

 

CO2-udledningen fra trafikken i Odense skal reduceres med 150.000 ton CO2. Samlet skal den fossile vejtrafik i Odense reduceres med 57 procent - svarende til ca. 2,5 mio. færre kørte km i døgnet fra fossile køretøjer. Udover en grøn omstilling af transporten gennem indsatserne i anbefaling #3 er der behov for en ændring i transportvanerne i Odense. Målet skal være at flytte odenseanernes og ind-pendlernes bilture over til aktive og kollektive transportmidler, så der kommer færre bilture og flere ture til fods, på cykel, med bus og letbane. Denne ændring skal dels ske ved ændringer i den fysiske planlægning af byen og dels gennem adfærdstiltag, der fremmer mere klimavenlig transportadfærd. 

Konkret skal det ske gennem en trafikplanlægning, der prioriterer gang, cykel og kollektiv transport. 54 procent af odenseanernes ture foretages i bil, og 54 procent af odenseanernes ture er under 10 km. 25 procent af alle odenseanernes ture på mellem 2-4 km foretages i bil. Der er derfor et stort potentiale for at flytte nogle af de korte ture fra bil til gang eller cykel. Hvis en større andel af transporten i Odense sker ved gang og cykling, vil det desuden bidrage til at løse flere folkesundhedsudfordringer som f.eks. stress, overvægt, depression og diabetes 2 og give bedre luftkvalitet og mindre støj i byen. 

I de kommende år gennemføres en række store projekter i Odense. Eksempelvis åbningen af et nyt sygehus ved Syddansk Universitet og omdannelse af Odense inderhavn. Der er derfor i disse år en mulighed for at sætte en ny retning for trafik og mobilitet i Odense. En retning med fokus på bæredygtig mobilitet og grønne klimavenlige byrum på bekostning af biler, hvor den aktive og grønne transportløsning bliver det letteste valg, og hvor der planlægges, designes og kommunikeres om de klimavenlige muligheder.

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune prioriterer bæredygtig mobilitet og nedprioriterer mobilitetsformer, der ikke er bæredygtige i den generelle trafik- og byplanlægning. Infrastruktur og trafikafvikling skal gentænkes med henblik på at fremme bæredygtige transportformer som gang, cykel, elbil, delebiler, samkørsel og kollektiv transport. Task Forcen anser det ikke for realistisk at løse den nødvendige trafikale omlægning alene med elbiler. Der vil også være behov for betydelige investeringer i bedre kollektiv transport med flere el-busser og mere letbane. Kort fortalt gøres dette ved helt systematisk at gøre det lettere som individ at foretage de klimavenlige valg og samtidig gøre det sværere at foretage de klimabelastende valg. Odense Kommunes erfaringer med tiltag, der skal anspore den enkelte til at ændre adfærd – udlån af el- og ladcykler, cykelkampagner for medarbejdere på arbejdspladser mv. – skal opskaleres og intensiveres i byudviklingsområder og kommende nulemissionszoner, så der er en bred pallette af bæredygtige mobilitetstilbud som erstatning til bilen. 


Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune vedtager en ny trafik- og mobilitetsplan, der prioriterer gang, cykling og kollektiv transport over bilfremkommelighed. Odense har i mange år arbejdet med at sætte fokus på fordelene ved at gå og cykle på de korte ture. Indsatsen har dog ikke ændret tilstrækkeligt på odenseanernes transportvaner, hvor størstedelen af turene fortsat foregår i bil. Tværtimod er der sket en markant stigning i bilejerskab og ture kørt i bil. Årsagen hertil er, at de klimavenlige adfærdstiltag ikke i tilstrækkelig grad er blevet understøttet af restriktioner for biltrafikken. Erfaringer viser, at den isolerede effekt af supercykelstier, billigere kollektiv transport mv. er begrænset, hvis der ikke samtidig foretages begrænsninger eller restriktioner for biltrafikken – eksempelvis ved hastighedsreduktioner, parkeringsbegrænsninger eller restriktioner i bilfremkommeligheden som nulemissionszoner og lignende.

 

 

Trafik- og mobilitetsplanen bør indeholde konkrete tiltag i zonerne som f.eks.: 

 • Prioritering af cyklister i kryds og færdiggørelse af supercykelstinettet
 • Bedre kollektive transportmuligheder med hyppigere busafgange, bedre busfremkommelighed og udbygning af letbane
 • Etablering af flere Park+Ride+Bike anlæg i forbindelse med nulemissionszonerne
 • Omdannelse af vejareal til bedre forhold til fodgængere og cyklister  f.eks. ved reduktion i kantstensparkering og omdannelse til fortov, cykelgader og opholdsarealer
 • Erstatning af fossildrevne busser med elbusser
 • Etablering af grønne trafikøer og sænke hastigheden til 30 km/t indenfor nulemissionszonerne
 • Principperne i 15-minutters byen, hvor man fra sin bopæl kan nå alle daglige gøremål (arbejde, aflevering af børn, indkøb mv.) til fods, på cykel eller med kollektiv transport 
 • Plan for grøn varetransport med etablering af en omlastningscentral, så varelevering kan ske med mindre og grønne varetransportere indenfor nulemissionszonerne.

 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

 • Odense Kommune skal vedtage en ny trafik- og mobilitetsplan for byen, der prioriterer gang, cykling, kollektiv transport over bilfremkommelighed. Formålet er ikke en bilfri by, men en by, hvor aktiv og kollektiv transport prioriteres over bilfremkommelighed og parkering i gadeplan. 
 • Odense Kommune skal sætte midler af til en række adfærdstiltag, så odenseanere og ind-pendlere kan afprøve mere bæredygtige mobilitetsformer f.eks. gennem større udlån af elcykler, ladcykler, samkørselskampagner mv.
 • Fynsk og regionalt samarbejde om at forbedre de kollektive transportmuligheder på Fyn, så bus, tog og letbane bliver et mere attraktivt alternativ til privatbilismen.
 • Odense Kommune skal indgå partnerskaber med FynBus, delebilsfirmaer, samkørselsordninger mv. for at øge andelen af bæredygtige ture i kommunen. FynBus kan f.eks. understøtte omstillingen af odenseanernes transportadfærd gennem markedsføring og mobilitetsinformation til borgere og ind-pendlere. 
 • Partnerskaber med erhvervslivet, hvor arbejdspladserne f.eks. opsætter ladestandere, som medarbejdere kan benytte i arbejdstiden og sikrer gode forhold for cyklende medarbejdere f.eks. ved at indføre job-bike løsninger.
 • Herudover bør Odense Kommune indgå i dialog og partnerskaber med taxavognmænd og fragtfirmaer om grøn omstilling og smartere varelevering i fremtidens klimaneutrale Odense.

 

Hvad er effekten?

 • Samlet skal Odense Kommune reducere CO2-udledningen fra transport med 150.000 ton CO2 årligt senest fra 2030. Det skal ske på baggrund af den samlede effekt af anbefaling #3 og #4.
 • Adfærdstiltagene og en trafik- og mobilitetsplan skal understøttes af – og er nødvendige for at lykkes med - restriktionerne beskrevet i anbefaling #3.

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen