Spring til indhold

Anbefaling #6

Odense Kommune skal gå foran

Odense Kommune som organisation står i sig selv kun for en lille del af den samlede CO2-udledning i Odense. På trods heraf har kommunens handlinger stor betydning, og kommunen har på flere niveauer væsentlige muligheder for at påvirke og skubbe til udviklingen i hele Odense. 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune går foran i udviklingen af en mere klimavenlig og bæredygtig by. Odense Kommune skal dels gå forrest gennem kommunens egne handlinger, og dels tage lokalpolitisk klimalederskab og understøtte i alle de samarbejder og sammenhænge, som kommunen kan påvirke. 

I kommunens egne aktiviteter skal Odense Kommune gå forrest ved at sikre, at et bæredygtigheds- og klimaperspektiv indgår i beslutningsprocessen på tværs af kommunens aktiviteter. Det gælder lige fra kommunens egen bilpark, over fødevarevalg i kommunens kantiner, energirenovering af bygninger og til de kommunale indkøb, udbud og anlægsprojekter. 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune går forrest med en endnu mere ambitiøs grøn indkøbspolitik, som skal være drivkraft for flere cirkulære produkter, løsninger og forretningsmodeller. Gennem indkøb og udbud skal Odense Kommune bidrage til at videreudvikle og opskalere cirkulære løsninger.

Herudover skal kommunen konkret være med til at sikre et fokus på begrønning af byen i forbindelse med alle byudviklingsprojekter, for eksempel ved at afsætte en del af anlægsbudgettet til grønne løsninger. 

Kommunen skal samtidig aktivt bruge ejerskabet og indflydelsen hos forsyningsselskaberne til at understøtte og bidrage til fortsat bæredygtig og klimavenlig udvikling. Flere af forsyningsselskaberne i Odense tager allerede et stort ansvar for den grønne omstilling, og her skal Odense Kommune være en aktiv, konstruktiv og ambitiøs medspiller. Konkret gennem aktive ejerstrategier, der fremmer langsigtede, bæredygtige og klimavenlige beslutninger.

 

 

Kriterier for en endnu mere ambitiøs grøn bæredygtighedspolitik i Odense Kommune

 • tager afsæt i EU's grønne indkøbskriterier og f.eks. kravene bag mærker som EU-blomsten
 • baseres på totaløkonomien, idet produktets levetid og anvendelse medregnes
 • omfatter overvejelser om/krav til produktets efterbrugsfase (genbrug/genanvendelse)
 • vægter kvalitet højt ved evalueringen af tilbud
 • fokuserer på optimering af det logistiske setup for vareleveringen
 • indeholder en innovationsklausul i kontrakten, som motiverer til at samarbejde om løbende forbedringer af driften og indkøbets grønne profil, herunder CO2-udledning.


Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

 • Odense Kommune skal arbejde aktivt for en bæredygtig og klimavenlig udvikling i alle kommunens forsyningsselskaber. 
 • Odense Kommune skal i forbindelse med alle nye anlægsprojekter aktivt arbejde for at nedbringe CO2-udledningen samt afsætte en andel af budgettet til grønne løsninger. Task forcen foreslår 5 procent af anlægsbudgettet til grønne tiltag i alle nye anlægsprojekter.  
 • Odense Kommune skal gå forrest i den grønne omstilling af den odenseanske bilpark og sikre, at kommunens biler udskiftes til elbiler. Herudover skal kommunen arbejde på at minimere kommunens brug af biler.
 • Odense Kommune skal sikre et bæredygtighedsperspektiv i alle indkøb og udbud. 
 • Odense Kommune skal i kommunens kantiner og madordninger sikre et stærkt fokus på fødevarernes klimaaftryk. Herunder gå forrest med indførsel af kødfrie-dage, minimere madspild og udpræget brug af sæsonbestemte råvarer. 
 • Odense Kommune skal inspirere og facilitere en mere bæredygtig og klimavenlig udvikling. 

Hvad er effekten?

 • Den præcise effekt af, at Odense Kommune går foran, er vanskelig at opgøre konkret. Nogle tiltag vil have direkte effekt på scope 1 og 2, som for eksempel omstilling af kommunens bilpark. Andre tiltag, som eksempelvis mere fokus på bæredygtighed i udbud og indkøb, vil typisk have effekt på scope 3. 
 • Det er samlet set task forcens forventning, at anbefalingen dels vil have en direkte reducerende effekt, men dels også bidrage til at inspirere, motivere og engagere flere af byens borgere til at træffe flere klimavenlige valg i hverdagen.

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen