Spring til indhold

Anbefaling #7

Tag lokalt klimalederskab og facilitér grønne partnerskaber

Civilsamfundet spiller en central rolle i den grønne omstilling, og de odenseanske virksomheder har en afgørende betydning for, at Odense kan blive klimaneutral. Mange virksomheder og organisationer i Odense arbejder allerede for at blive mere bæredygtige og klimavenlige. Men mange steder kan det også være vanskeligt at afsætte ressourcer til at undersøge, hvordan man kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling. 

Task Forcen anbefaler, at Odense Kommune påtager sig et lokalt klimalederskab, og aktivt søger rollen som facilitator af grønne partnerskaber på tværs af kommunen. 

Kommunen skal på den måde både styrke den bæredygtige udvikling og påvirke adfærden indenfor hele kommunens geografi i retning af mere klimavenlige aktiviteter. Kommunen kan facilitere partnerskaber mellem virksomheder, landbruget, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Partnerne kan herefter i fællesskab udvikle indholdet af partnerskaberne, eksempelvis i retning af at fremme en klimavenlig adfærd og udvikle nye klimavenlige løsninger i Odense. 

På den måde kan kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund i fællesskab være med til at skabe en udvikling, der gør byen endnu mere attraktiv for både byens erhvervsliv og alle kommunens borgere. Det er eksempelvis oplagt i forbindelse med udviklingen af nulemissionszoner, at der etableres tæt dialog og partnerskaber med erhvervs- og foreningslivet, så alle byens parter får de bedst mulige vilkår for at omstille sig i takt med byens udvikling. 

Klimakrisen er en global udfordring, som hverken Odense eller Danmark på nogen måde kan løse alene. Hvis der for alvor skal sættes en stopper for den globale opvarmning, kræver det handlinger overalt i verden. Derfor er det også nødvendigt, at Odense som vidensby i en af verdens mest velstående lande engagerer sig i den globale dagsorden for klimaet. 

På den baggrund er det anbefalingen, at Odense styrker sit internationale samarbejde med byer rundt omkring i verden. Dette samarbejde skal ske mellem byens virksomheder, SDU og Odense Kommune. Kommunen skal lade sig inspirere, men kan også understøtte virksomhedernes eksport af klimateknologi, der kan være med til at skabe vækst i Odense, og en mere bæredygtig udvikling i andre dele af verden.


 

Hvad skal der ske, og hvem skal gøre hvad?

  • Odense Kommune skal tage lokalt klimalederskab ved at facilitere grønne partnerskaber mellem forskellige aktører i byen – herunder erhvervslivet, landbruget, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund. Eksempelvis ved at indgå partnerskaber med store virksomheder i kommunen om fælles klimamål. I disse partnerskaber kan virksomheder forpligte sig til klimamål, og kommunen kan tilbyde råd og vejledning til, hvordan målene kan opnås. 
  • Odense Kommune skal søge at indgå samarbejdsaftaler med byer i andre lande med fokus på fælles udvikling af klimavenlige løsninger. 

 

Hvad er effekten?

  • Den præcise effekt af, at Odense Kommune tager lokalt klimalederskab og faciliterer partnerskaber er vanskelig at opgøre konkret. 

  • Det er i task forcens perspektiv en grundlæggende forudsætning, at der er et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet, hvis Odense skal have mulighed for at blive klimaneutral. Task forcen finder det derfor nødvendigt, at Odense Kommune prioriterer partnerskaber med erhvervslivet og faciliterer samarbejder på tværs af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund for at sikre, at hele byen står sammen om at blive klimaneutral.

Relation til FN’s verdensmål:

Borgmesterforvaltningen