Spring til indhold

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og i Odense får vi mere vand fra oven, fra neden, og mere vand i åer, fjord og hav.

I 2014 vedtog Byrådet Odense Kommunes første klimatilpasningsplan, som skal værne om by og natur og samtidig tegne billedet af fremtidens blå-grønne Odense. Denne er sidenhen indarbejdet i kommuneplanlægningen.

 

Læs kommuneplan for Odense Kommune

 

Derudover er Odense Kommune sammen med Nordfyns og Kerteminde Kommune udpeget som risikostyringskommuner, hvilket betyder at der endvidere er udarbejdet en risikostyringsplan, som belyser og tager stilling til hvilke tiltag der kan minimere risici for oversvømmelse langs Odense Fjord og Odense Å.

 

Se gældende Risikostyringsplanen for Odense Fjord 2015-2021

 

Hvad kan du selv gøre for at passe på klimaet?

Hop over på:

Klimaklar.nu

 

 

Udsigt til vand

Odense Kommune skal minimum hvert 6. år revidere kommunens risikostyringsplan.

 

Odense Fjord blev i 2011 udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet som et risikoområde, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko fra hav. Odense Kommune er således udpeget sammen med Kerteminde og Nordfyns Kommune. 

 

Ved Miljø- og Fødevareministeriets opdatering af risikoområderne i 2018 blev risikoområdet udvidet til også at omfatte risiko for oversvømmelse fra Odense Å.

 

Risikostyringsplanen udarbejdes for det udpegede område og fastsætter mål og initiativer for styring af oversvømmelsesrisiciene med særlig vægt på mulighederne for at reducere risikoen for en oversvømmelse, samt de potentielle negative følger af oversvømmelser.

 

Udkast til Risikostyringsplan 2021; ”Udsigt til vand” er kun gældende for Odense Kommune. For de øvrige dele af Odense Fjord henviser vi til vores nabokommuner. Udkastet er i høring i perioden 5. februar til 9. august 2021. Høringssvar kan indsendes via høringsportalen, hvor både den fulde plan og en pixi-udgave af ”Udsigt til vand” kan findes. Se høringen "Udsigt til vand".

 

Luftfoto der viser en del af Odense Fjord

By- og Kulturforvaltningen