Spring til indhold

Vedtægter for skovbegravelsespladsen i Kohaveskoven

Vedtægten for skovbegravelsespladsen er vedtaget af Odense Byråd og godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ejerforhold og administration

§ 1 - Skovbegravelsespladsen (gravpladsen) i Kohaveskoven ejes af Odense Kommune.

§ 2 - Kommunalbestyrelsen i Odense Kommune bestyrer gravpladsen. Gravpladsen administreres af Odense kommune, Kirkegårdskontoret.

§ 3 - Driften af gravpladsen er under tilsyn af Odense kommune, By- og Kulturforvaltningen (BKF). Den daglige drift og vedligehold ligger hos BKF, som dog kan udlicitere opgaven.

§ 4 - Odense Kommunes indbyggere sikres ret til bisættelse på gravpladsen på 1ha (100 x 100 m) samt ved reservation af et tilliggende areal på 2 hektar, der tages i anvendelse når der er behov. Der henvises til kortbilaget.

 

Gravpladsen

§ 5 - Der er offentlig adgang til gravpladsen. Der skal tilstræbes sømmelig opførsel ved færdsel på gravpladsen. Odense kommune, Kirkegårdskontoret fører protokol og kort over gravpladsen samt tilsyn i forbindelse med urnenedsættelser.

 

Gravsteder

§ 6 - Urnegravstederne udlægges som anonyme gravsteder på 1,0 m2. Der må kun nedsættes én urne i hvert gravsted.
Fredningsperioden er 10 år. Gravstederne kan ikke fornys. Gravstederne kan ikke reserveres.
Der kan ikke foretages urneflytning/opgravning fra gravpladsen, undtaget i tilfælde hvor urnenedsættelse i skovbegravelsespladsen dokumenteres at være i strid med afdødes sidste ønske.
Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af gravstedet.
Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende.
Alle der ønsker det, kan erhverve gravsted på gravpladsen.

Odense kommune, Kirkegårdskontoret afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.

 

Betaling

§ 7 - Betaling i henhold til Kirkegårdskontorets takstregulativ skal ske i forbindelse med erhvervelse af gravstedet.

 

Urnenedsættelser

§ 8 - Urner nedsættes så der er minimum 50 cm jord over urnens låg. Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.
Der må ikke nedsættes aske uden urne.
Urnenedsættelser kan ikke overværes.
Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

 

Ansvar

§ 9 - Odense kommune, Parkdrift har ansvaret for oprydning på gravpladsen samt opretning af skader som følge af naturbegivenheder, hærværk m.v.

 

Særlige bestemmelser

§ 10 - Ovenstående vedtægt tinglyses på matrikel nr. 17c, 22m og 23b Åsum By, Åsum.
Påtaleberettiget er Odense Kommune (cvr.nr. 35209115) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Fyens Stift, Bispeembedet (cvr.nr. 59743228).
Påtaleberettiget i henhold til spørgsmålet om fredningstiden er dog Ministeriet for Ligestilling og Kirke (cvr.nr. 59743228).

§ 11 - Ændringer i Vedtægt for skovbegravelsesplads i Kohaveskoven vedtages af byrådet i Odense Kommune og godkendes af Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

By- og Kulturforvaltningen