Spring til indhold

3g Rørsump

Rørsump.

En rørsump er et plantesamfund af sumpplanter, som lever med rødderne og den nederste del af stænglerne i vand. Rørsumpe kan både findes i salt- og ferskvandsområder. De er første led i tilgroningen af lavvandede områder. Rørsumpe er vigtige levesteder for mange planter og dyr. 
 
Rørsumpe over 2500 m2 er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres. De findes i det åbne land og naturområder. 
 
Rørsumpe findes fx i Maen ved Dalum Kloster.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at købe ydelser for at sikre elementernes udtryk. Det kan for disse elementer dreje sig om slåning af græs og aggressive urter, opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskadsagtigt opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin.

By- og Kulturforvaltningen