Spring til indhold

3e Strandeng

Strandeng.

En strandeng er en kulturpræget vegetationstype på lavtliggende arealer ved kysten, der gennem ekstensiv græsning eller høslet er omdannet til et lysåbent lavtvoksende artsrigt græs- og urtesamfund. Strandenge er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres.

 

Strandenge findes ved Odense Fjord.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at købe ydelser for at sikre elementernes udtryk. Det kan for disse elementer dreje sig om slåning af græs og aggressive urter, opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskadsagtigt opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin. 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen