Spring til indhold

3d Eng

Eng.

En eng er en kulturpræget vegetationstype på lavtliggende fugtige arealer, der gennem græsning eller høslet er omdannet til et lysåbent lavtvoksende artsrigt græs- og urtesamfund. 
 
Enge er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres. 
 
Enge drives ved afgræsning med husdyr eller ved slåning. 
 
Enge findes fx langs Odense Å.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at købe ydelser for at sikre elementernes udtryk. Det kan for disse elementer dreje sig om slåning af græs og aggressive urter, opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskadsagtigt opvækst samt fjernelse af Kæmpe-Bjørneklo, Japan-Pileurt, Kæmpe-Pileurt og Kæmpe-Balsamin.

 

By- og Kulturforvaltningen