Spring til indhold

Statusmøde den 8 november 2022

Referat af statusmøde den 8. november 2022 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej.

Referat af statusmøde den 8. november 2022 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej.
På mødet deltog repræsentanter fra Odense Kommune og berørte borgere.

 

Bemærkninger til projekt

 • Eksisterende beplantning langs Cervogruppens grund bevares.
 • Opmærksomhed på blød bund ved pumpe mv. Der forventes sætninger og derfor stilles krav om kontrol hver 10 år. Merudgift til at erstatte materiale vurderes at være langt dyrere end at lægge på. Der vil anlægges Geonet for at optimere levetid.
 • Brønde i eksisterende dige føres op.
 • Alt beplantning langs Færgevej skal fjernes for at kunne bygge diget op. Der ønskes anvendelse af rionet med beplantning på fremfor buske på digets inderside for at reducere indbliksgener. Tilsvarende løsning ønskes foran Bylaugshuset. Dette afstemmes i lokalplanbestemmelser.
 • Der er et ønske om værn mv. kan etableres i træ eller lignende fremfor metal. Dette kommer vi tilbage til senere i processen, men afstemmes med lokalplans bestemmelser.
 • Det bemærkes, at der er flere vejbrønde end de fire der er markeret pt. på tegninger. Lukning af vejbrønde gælder naturligvis både i højre og venstre side af vejen.
 • Der arbejdes videre med en løsning, hvor vejvand afkobles og hvor højvandslukke dermed bliver en mindre risikofaktor. Der er opbakning til at vejvand kan ledes over privat grund, såfremt at trugløsninger kan udformes på en måde, hvor de ikke begrænser indkørsel og parkering. Endvidere under forudsætning af, at der skabes størst mulig volumen i selve trugene og at håndteringen af vand bagerst i haverne ved Færgevej 4 og 6 sker længst fra bygningerne og på en integreret måde i haven fx skjult under fremtidig terrasse eller som et regnbed. (Der drøftes under mødet en række alternative løsninger og muligheden for at arbejde med disse separat fra kystbeskyttelsesprojektet. Dette fravælges.)
 • Olieudskiller flyttes til Færgevej, da der ikke er ønske om at frakoble regnvandssystem fra Færgevej 2-6. Dette betyder dog, at der kan blive behov for en lokal løsning ved den enkelte grundejer, såfremt at højvandslukke fejler. Dette vil være op til den enkelte grundejer.
 • Der er fortsat en sø på Fjernvarme Fyns arealer, men den er groet til. Der er en kilde mod syd som leder til søen. Der skal afklares om forbindelsen ud til kanalen kan styres med en vandbremse/begrænset diameter på rør.
 • Der er en opmærksomhed på om adgangsstien over diget giver mulighed for at vende med kanoer eller om den evt. skal tilpasses i forløb, så der ikke er konflikt med ophalingssted. Dette undersøges og evt. tilpasses.
 • Der er en opmærksomhed på om digets forløb kan tilpasses nu hvor olieudskiller fjernes, således at træet ikke skal fjernes. Dette skal afklares, men træet vil ellers erstattes af to nye træer.
 • Der udtrykkes bekymring for at en hældning på 1:1,5 på ydersiden foran Bylaugshuset vil lægge for stor belastning på eksisterende brink. Dette undersøges nærmere og projektet tilpasses hertil hvis der er behov herfor.
 • Stort træ i vandkanten foran Bylaugshuset besvares så vidt muligt. Alternativt erstattes det med to nye træer i lokalområdet.
 • Fjernvarmen påpeger at i forhold til volumen i kanalen så skal kølevand ikke afskrives.
 • Fjernvarmeskab ved Færgevej bliver ikke umiddelbart flyttet, da vi ikke umiddelbart kan argumentere for at der skal være en lovpligtig bredde på indkørsel.

Drift

Fremtidig drift pålægges overvejende digelaget. Kommunen varetager slåning af græs på den del af den offentlige sti, som ligger på offentlig jord og som ikke er lejet ud. Den del der ligger på areal som er lejet ud pålægges som udgangspunkt lejer. Vi er ved at afklare hvordan det hænger sammen med lejekontrakt.

 

Bemærk at såvel top som skrænter, som stier, skilte, trapper, trug mv. skal vedligeholdes. Det vedligeholdelse som ikke beskrives ovenfor pålægges digelaget.

Beplantning

Overvejende beplantning med naturgræs, engblanding og lignende, men på inderside af dige kan der plantes fx almindelig hyld, fjeldribs og æblerose. Rød kornel og dunet gedeblad kunne også være bud, om end de er giftige for mennesker. Dette på de dele af strækningen hvor der er indbliksgener.

Umiddelbart er der et solitært træ som fældes og som skal erstattes 2:1. Vi forventer at de to nye træer skal plantes på Fjernvarmens grund, grundet deres ønske om en rekreativ udnyttelse af arealet til fordel for biodiversitet.

Tidsplan

 • Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og kystbeskyttelsestilladelse sendes i politisk behandling. Der skal ske behandling i By- og Kulturudvalg, Klima- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Det sker fra medio december til medio januar. Pt. kan vi derfor ikke længere ændre på disse forslag.
 • Det er aftalt at Poul-Erik, Mads og Lars (Færgevej 2-6) taler nærmere omkring udformning af løsning for trug og håndtering af overfladevand i baghaver. I bookes til en opsamling på dette den 29. november 2022, kl. 16. Jeg inviterer ligeledes Fjernvarme Fyn ind til en nærmere afklaring.
 • Jeg bør kunne sende et udkast til vedtægterne til kommentering ved Mads og Ryan i den kommende uge. Jeg skal bede om jeres input inden 1. december 2022. Sideløbende skal aftaler og erstatning af landvæsenskommissionskendelse falde på plads inden udgangen af december 2022. Der er dialog med VandCenter Syd, VoresEl og Odense Havn om disse ting.
 • Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og kystbeskyttelsestilladelse forventes sendt ud i 8 ugers offentlig høring fra den 23. januar 2023. På samme tidspunkt forventer vi også at sende vedtægter ud til orientering hos berørte parter i 4 uger. I løbet af denne periode afholdes et statusmøde på Odense Slot, hvor berørte inviteres til en gennemgang af materialet.
 • Generalforsamling kan tidligst afholdes i uge 9 – og skal afholdes inden sommerferien.
 • Det forventes at vi kan afklare opmåling af matrikler og tinglyse servitutter efter generalforsamlingen.
 • I april-juni sendes endelig udgave af kommuneplantillæg, lokalplan og kystbeskyttelsestilladelse i politisk behandling. Evt. høringssvar besvares og indarbejdes heri. Giver høringssvar anledning til væsentlige ændringer, så vil der skulle foretages en fornyet høring og tidsplanen vil skulle tilpasses. Tilsvarende hvis der kommer en klage over miljøvurdering her.
 • Der skal gives 10-12 andre tilladelser udover ovenstående, som ansøges sideløbende, men som først kan myndighedsbehandles efter vedtagelse af planer.
 • Senest 1. september 2023 skal VandCenter Syd have flyttet deres olieudskiller.
 • Senest 1. september 2023 skal der være indgået aftale med entreprenør, således at anlæg kan udføres frem mod aflevering den 30. oktober 2023. Dette under forudsætning af at de nødvendige tilladelser er givet og at ingen af dem er påklaget med opsættende virkning.

Frivillige aftaler, vedtægter, servitutter mv.

Der skal laves aftaler som skal være på plads inden vedtægter kan vedtages. Servitutter og endelig opmåling af areal kan først ske, når vi har oprettet digelaget.

Odense Kommune mener ikke vi er nødt til at afvente afgørelserne på planer og tilladelser. Det skal dog endeligt afklares.

Bagvandsproblematik ved ekstrem regn

Bagvandsproblematik ved ekstremregn løses ikke med projektet, men bliver heller ikke væsentligt værre.

Der opleves ikke udfordringer med regnvand fra de opstrømsliggende arealer i dag – og ud fra den kystnære placering vil der være reduceret risiko for lokalt skybrud i forhold til andre områder af Odense.

 

Statusmøder

Odense Kommune inviterer til statusmøder 2-4 gange årligt, hvor alle de implicerede parter får mulighed for at få en status på processen. Referater fra disse møder, samt henvisning til politiske referater mv. findes på www.odense.dk/færgevej.

 

Næste statusmøde

 • 22. februar 2023, kl. 15.30-17.00 i Stalden, Odense Slot, Indgang X

Der er altid mulighed for at henvende sig til projektudvikler Lis Nowak og projektleder Thomas Povlsen.

Klima- og Miljøforvaltningen