Spring til indhold

Statusmøde den 22. februar 2023

Referat af statusmøde den 22. februar 2023 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej. 

På mødet deltog repræsentanter fra Odense Kommune og berørte borgere.

 

Information fra Odense Kommune

Den primære projektledelse overgår fra projektudvikler Lis Nowak til projektleder Thomas Povlsen, da projektet nu er i myndighedsfasen.
Lis fortsætter dialog omkring vedtægter og relaterede aftaler – herunder også lejeaftale. Thomas varetager udbud af entreprisen mv.

 

Bemærkninger til lokalplan

Lokalplan og tillæg til kommuneplan er i høring frem til den 21. marts 2023. Der forventes at komme en kommentar i relation til indbliksgener, da lokalplanen begrænser højden på beplantning på indersiden af diget.

 

Bemærkninger til projekt

 • Der bliver spurgt ind til om kaner kan vende på græsset efter passage af diget.
 • Det aftales at skur bag Færgevej 6 på det tidligere kommunale areal fjernes inden 1. august 2023. Dette står ejeren af Færgevej 6 for.
 • Det aftaltes at bålsted flyttes fra græsarealet mod øst inden anlæg her. Dette sørger Bylaugshuset for.
 • Der er et behov for præsentation og drøftelse af de økonomiske forhold – dette tages op på kommende statusmøde.
 • Der blev drøftet tekniske løsninger i forhold til håndtering af overfladevand. Beboerne vil gerne være tilsluttet separatkloak med deres tagnedløb – samtidig ønskes vejbrønde dog afblændet. De er opmærksomme på, at ansvaret placeres hos dem i forhold til opstuvning.

 

Bemærkninger til anlægsfase

 • Forudsat at der ikke kommer væsentlige høringssvar eller en klage over planer og tilladelser, så forventes anlægsfasen at starte ca. 1. august og afsluttes senest 1. november 2023.
 • Der blev på mødet drøftet potentielle oplagspladser og adgangsveje.
 • Der skal findes et sted, hvor beboere fra Færgevej 2 kan parkere under anlægsfasen, hvis foreslåede adgang skal anvendes.
 • Odense Kommune følger op forud for anlæg i forhold til stand på eksisterende stensætning.

 

Tidsplan

 • De berørte grundejere, der deltog i mødet har sagt ja til, at vi kan dele deres mailadresser med rådgiver således, at de kan få udbudsmaterialet til granskning i løbet af marts. Dette vil endvidere danne udgangspunkt for, at grundejere kan være i dialog med lejere på de berørte matrikler.
 • Odense Kommune har i løbet af marts møder med Fjernvarme Fyn, VandCenter Syd og Odense Havn i forhold til forskellige aftaler samt anlægsfase.
 • Der indkaldes til et statusmøde omkring økonomi i slutningen af marts.
 • Generalforsamling bør afholdes inden sommerferien, men afventer enighed omkring aftaler.
 • Det forventes at vi kan afklare opmåling af matrikler og tinglyse servitutter efter generalforsamlingen.
 • Forudsat at der ikke kommer væsentlige høringssvar eller en klage over planer og tilladelser, så forventes anlægsfasen at starte ca. 1. august og afsluttes senest 1. november 2023.

 

Statusmøder

Odense Kommune inviterer til statusmøder 2-4 gange årlige, hvor alle de implicerede parter får mulighed for at få en status på processen.
Referater fra disse møder, samt henvisning til politiske referater mv. findes på www.odense.dk/færgevej.

 

Næste statusmøde

28. marts 2023, kl. 15.30-17.00 i Stalden, Odense Slot, Indgang X.
Der er altid mulighed for at henvende sig til projektudvikler Lis Nowak og projektleder Thomas Povlsen.

Klima- og Miljøforvaltningen