Spring til indhold

Digeprojekt ved Seden Strandby Vest

Vest og nord om Seden Strandby skal der etableres en digeløsning, som opbygges af jorddiger, mure, kombinerede jorddige og halvmure samt spuns.

Diget bliver i samlet udstrækning næsten 1,3 km langt med start i syd langs Seden Strandgyde og afslutning mod nordøst ved legepladsen på Kragenæsvej, hvor det samles med øst-diget.

Diget vil i stor udstrækning bliver ført igennem private folks haver med lokale tilpasninger, og der vil derfor ikke være offentlig adgang på digerne her, når de står færdige.

 

Følg med i projektet nedenfor, og læs referater fra møder, tidsplaner og andre dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med digeprojektet.

 

Aktuelt

Borgermøde om Nord- og Vestdige ved Seden Strandby

Odense Kommune inviterer beboere i Seden Strandby til borgermøde i forbindelse med, at der startes på myndighedsarbejde og planlægning for etablering af nord- og vestdige i Seden Strandby.

 

Tirsdag den 14. november 2023 kl. 17.30-19.00 i Centralrummet på Seden Skole.

Deltagelse kræver tilmelding senest 7. november.

 

På mødet orienteres om status for processen, om dispositionsforslag for projektet bliver gennemgået, og om mulighederne for involvering, høringssvar og klager i den kommende tid.

Derudover vil der på mødet være mulighed for at stille spørgsmål.

Under mødet vil vi være vært for en sandwich og en sodavand.
Tilmeld dig her senest den 7. november 2023.

Vi glæder os til at se jer.

 

Nyhedsbreve

Vi tilstræber at udsende nyhedsbrev ca. hver tredje måned.

Se seneste nyhedsbrev samt referater fra politiske møder under orienteringer fra Odense Kommune.

 

I nyhedsbrevet vil der også være en orientering om de fortsat regelmæssige møder i digegruppen.

På nuværende tidspunkt (sommeren 2023) er der naturvurderinger i gang og noget af den første myndighedsbehandling er gennemført.

 

I efteråret 2023 vil der være udbud på rådgiveropgaven.

 

Der vil i den kommende tid blive lavet planlægning, natur- og miljøkonsekvensvurderingsrapporter mv., som gerne skulle lede frem til, at de nødvendige planer og tilladelser er på plads i sommeren 2025. Herefter kan anlæg af selve diget påbegyndes. Målsætningen er, at projektet står færdig senest i december 2026.

 

På grund af områdets naturværdier og særligt udpegningen som Natura 2000 område er der fortsat risiko for, at de vurderinger, som løbende foretages af forskellige myndigheder, kan have betydning for såvel projektets udformning som projektets tidslinje.

 

Orienteringer fra Odense Kommune

Referater fra Digegruppens møder

Politiske referater

Høring og hvidbog - forår 2020

 

 

 

Se også

Der arbejdes i et helt andet regi med klimatilpasning og ny kystnatur ved Seden Strand Øst

 

Dekorativt billede

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen