Spring til indhold

Statusmøde den 13. september 2022

Referat af statusmøde den 13. september 2022 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej.

Referat af statusmøde den 22. juni 2022 vedrørende det kommunale fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Færgevej.

På mødet deltog repræsentanter fra Odense Kommune og berørte borgere.

 

Status fra Odense Kommune

Vi mødtes sidst den 22. juni 2022. I mellemtiden har der været sommerferie, men der er også sket en del.

 • Grundet udfordringer med at lande en rådgiveraftale er delmål i tidsplanen skubbet 14 dage. Det betyder at første politiske behandling også er skubbet, samt at der ikke endnu er et færdigt myndighedsprojekt før den kommende uge. Dette har dog ikke betydning for den endelige udførsel.
 • Siden sidst er der således indgået en kontrakt med VITA ingeniørerne som vil være totalrådgivere på hele projektet frem til at det forventes opført i efteråret 2023. Der har været dialog med fem forskellige rådgivere i processen.
 • Der har som aftalt været et opstartsmøde med rådgivere, hvor Mads, Lars og Ryan også var inviteret med for at dele deres viden om projektet.
 • Salg af arealer er i proces. Der mangler blot en afklaring af projektet inden det sidste retformelige kan komme på plads.
 • Et udkast til vedtægter er lavet, men de er i øjeblikket ved at blive kvalitetssikret ved en landinspektør.
 • Der er til dels sket en opmåling, men der er visse mangler grundet beplantning på det eksisterende dige langs Færgevej 6/Kølevandskanalen. Beplantning er fjernet i dag og opmåling forventes afsluttet ved udgangen af uge 37.Sideløbende med ovenstående har der være dialog i forhold til at forberede den kommende myndighedsbehandling, således at der er sikret størst muligt overlap i processerne.

 

Gennemgang af projekt lagt frem til myndighedsbehandling

Projektgennemgang med fokus på med ændringer i forhold til oprindeligt projekt. Væsentligt er især

 • Overgang ved Færgevej, hvor der kigges på en kombineret mur og rampe løsning, som skal give cyklister og gående adgang, men uden at give biler adgang og uden at der bliver behov for manuelt at lukke med skot i forbindelse med stormflod. Denne løsning har betydning for adgangsforholdene til Færgevej 6. Forholdene søges optimeret.
 • Forløb foran Bylaugshuset hvor der arbejdes med en digeløsning med adgangsvejen placeret ovenpå. Dette af hensyn til ejerforhold, adgangsforhold og for at give mest mulig afstand til selve Bylaugshuset.

Det pointeres fra de berørte borgere, at der er en bekymring i forhold til indbliksgener.

Proces igennem efteråret i forhold til myndighedsbehandling og ansøgning af kystbeskyttelsespulje

 • Myndighedsprojekt afleveres fra rådgiver i uge 38 og kort tid herefter foreligger et udkast til lokalplan og kommuneplantillæg. Begge dele behandles sammen med udkast til tilladelse politisk i slutning af året og forventes at komme ud i 8 ugers offentlig høring i slutningen af januar 2023.
 • Bemærk at hvis der skal ske væsentlig tilpasning af projektet på baggrund af høringssvar i denne fase, så vil myndighedsbehandling, politisk behandling og offentlig høring skulle gå om. Projektet vil herigennem blive 6 måneder eller mere forsinket. Dialogen forinden er derfor essentiel.
 • Tilsvarende i forhold til risikoen for klager.
 • Der er deadline for at ansøge puljen om kystbeskyttelse ved udgangen af september. Odense Kommune laver denne ansøgning på baggrund af myndighedsprojektet og overslag over anlægsomkostninger. Der kan kun søges tilskud til anlægsomkostningerne. Odense Kommune har tidligere lovet et tilskud på op mod 250.000 kr til projektet. Disse indgår i dækning af rådgiver, landinspektør mv. således at den fulde regning herfor ikke skal dækkes af pumpe- og digelaget.
 • Odense Kommune indhenter på baggrund af myndighedsprojektet frivillige aftaler med de forskellige involverede.
 • Pumpe- og digelaget forventes i løbet af efteråret at skulle indkalde til ekstra-ordinær generalforsamling for at vedtage de nye vedtægter. Det tilstræbes at dette sker inden udgangen af oktober-november og dermed inden den politiske behandling.

Tidsplan

Tidsplanen er afhængig af særligt vedtagelse af vedtægter og partsfordeling, samt indgåelse af frivillige aftaler. Projektet forventes væsentligt forsinket, såfremt der skal ske ekspropriation.


Det forventes, at der ligger et myndighedsprojekt klart medio september og at myndighedsbehandlingen kan igangsættes herefter. Udkast til planer og tilladelser forventes at kunne fremlægges politisk ved årsskiftet 2022/2023 og med 8 ugers høring fra medio januar 2023. Endelig vedtagelse af planer og tilladelser forventes inden sommerferien 2023. Entrepriseudbud søges afviklet sideløbende med sidste politiske behandling. Udførelsen hen over august-oktober 2023. Forventet indvielse senest 1. november 2023.

Odense Kommune inviterer til statusmøder 2-4 gange årligt, hvor alle de implicerede parter får mulighed for at få en status på processen. Referater fra disse møder, samt henvisning til politiske referater mv. findes på www.odense.dk/færgevej.

Næste statusmøder:

 • 8. november 2022 kl. 15.30-16.30 i Det skæve rum, Odense Slot
 • 22. februar 2023, kl. 15.30-17.00 i Stalden, Odense Slot, Indgang X

Der er altid mulighed for at henvende sig til projektudvikler Lis Nowak og projektleder Thomas Povlsen.

Klima- og Miljøforvaltningen